Technická mapa mesta

Mesto Bratislava vytvára podľa geodetických dokumentácií databázu digitálnej technickej mapy mesta, z ktorej formou výstupov poskytuje verejnosti informácie o priestorovom usporiadaní stavieb a ich technického vybavenia.

  •  
Postup na vybavovanie podaní technickej mapy mesta
Technická mapa mesta obsahuje informácie o geometrickom usporiadaní stavieb, vrátane ich technickej infraštruktúry, na povrchu i pod zemským povrchom so znázornením jeho reliéfu. Jej digitálna báza údajov je základným zdrojom priestorových informácií pri plánovaní a príprave stavieb.
 
Správu digitálnej technickej mapy Bratislavy  vykonáva Hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvom Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, oddelenia informačných technológií.
 
Údržbu digitálnej mapy vykonáva správca mapy aktualizáciou jej obsahu na základe vyhotovenej geodetickej dokumentácie skutočného vykonania stavby.
Pracovisko na vybavenie podaní:
Kancelária prvého kontaktu (Primaciálne nám. 1, prízemie vľavo)
Agenda - digitálna a technická mapa, tel.: +421 593 564 85
 
Hlavné mesto SR Bratislava vytvára podľa geodetických dokumentácií bázu digitálnej technickej mapy mesta, z ktorej formou výstupov poskytuje verejnosti informácie o priestorovom usporiadaní stavieb a ich technického vybavenia.
 
Nové informácie sú do bázy údajov vkladané priebežne podľa geodetických zameraní stavieb uvedených do používania a podľa informácií poskytnutých prevádzkovateľmi sietí technickej infraštruktúry. Informačné výstupy sú vytvorené vo forme kartograficky spracovaných mapových edícii mierky 1:500  alebo v elektronickej podobe mapových listov na digitálnych pamäťových médiach. Mesto pre účely projektovania stavieb, tvorby architektonických štúdií a generelov poskytuje zo svojich mapových fondov aj priestorové informácie účelovej mapy v mierkach 1:2000, 1:10 000 v digitálnej a kartografickej podobe. Spolu s poradenstvom sú tieto informácie denne dostupné v kancelárii prvého kontaktu.

 

  •  
  •  

 

Zverejnené: 11.02.2019

Aktualizované: 11.02.2019