Ohlasovanie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka

Samostatne hospodáriaci roľníci predstavujú jednu z foriem podnikania fyzických osôb. Ide o osobitný typ podnikania, ktorého právna úprava je obsiahnutá v zákone č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.
 
Samostatne hospodáriacim roľníkom je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách (ďalej len „poľnohospodárska výroba“). Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb:  
a) vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom, prípadne
b) vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom, alebo
c) poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.
 
Založenie podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka:
Občan, ktorý sa rozhodol podnikať ako samostatne hospodáriaci roľník musí v prvom rade navštíviť obecný úrad (v Bratislave Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy) v mieste, kde sa nachádzajú jeho pozemky alebo pozemky, ktoré si prenajal. Nemusí teda podnikať na vlastnej pôde, pôdu môže mať prenajatú. Najskôr musí získať osvedčenie na základe žiadosti o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov registráciou na obecnom úrade (v Bratislave na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy). Svoju činnosť môže samostatne hospodáriaci roľník začať vykonávať po obdržaní osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov.
 
Obec – Hlavné mesto SR Bratislava zapíše samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie na základe jeho ohlásenia a o zápise do evidencie mu vydá osvedčenie.
 
K zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov a vydaniu osvedčenia je potrebné:
a) občiansky preukaz (preukázanie totožnosti),
b) vyplnená žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (tlačivo dostupné na internetovej stránke www.bratislava.sk v časti formuláre a tlačivá alebo v kancelárii prvého kontaktu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy),
c) doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku/ov (list vlastníctva/nájomná zmluva),
d) doklad o osobitnom povolení, oprávnení alebo spôsobilosti, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje, 
e) zaplatenie správneho poplatku do pokladne/na účet hlavného mesta vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu (IBAN): SK72 7500 0000 0000 2582 7813, BIC: CEKOSKBX.
 
Lehota na vydanie osvedčenia je 30 dní od ohlásenia.Následne samostatne hospodáriaci roľník písomne požiada Štatistický úrad SR (pracovisko v príslušnom krajskom meste) o pridelenie identifikačného čísla (IČO).Osoba, ktorá podniká ako samostatne hospodáriaci roľník musí mať pridelené IČO. Samostatne hospodáriaci roľník ohlási obci – hlavnému mestu SR Bratislave do 15 dní zmenu skutočností vedených v evidencii, ako aj ukončenie svojej poľnohospodárskej výroby.
 
Poplatky (položka 142 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov):
a) vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie: 6,50 eura
b) za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka: 1,50 eura
 
Za inú zmenu ako špecifikovanú v písm. b) a za zrušenie registrácie samostatne hospodáriaceho roľníka sa poplatok nevyžaduje.
 
 
Ohlásenie o zmene v zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (docx, 39kB)
Ohlásenie o zmene v zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (pdf, 77kB)
 
Ohlásenie o zrušení zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (docx, 39kB)
Ohlásenie o zrušení zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (pdf, 77kB)
 
Ohlásenie zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (docx, 40kB)
Ohlásenie zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (pdf, 83pdf)
 
 

 

Zverejnené: 23.11.2018

Aktualizované: 23.11.2018