Finančné dotácie a Granty

Hlavné mesto Slovenska podporuje od roku 1996 formou grantového programu aktivity primárnej prevencie proti drogám a aktivity voľného času detí a mládeže Bratislavy, ktoré sa orientujú na školenia, propagáciu a osvetu, zameranú na primárnu prevenciu proti drogám a ďalším sociálnopatologickým javom, ako aj samotné kultúrne podujatia, záujmové činnosti a športové aktivity.
 
Ars Bratislavensis - formuláre a žiadosti o grant
Grantový program na primárnu protidrogovú prevenciu a voľnočasové aktivity detí a mládeže Bratislavy
Peňažný fond na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave
 

 

Zverejnené: 02.11.2017

Aktualizované: 02.11.2017