Dostupné služby

E-podanie
Vrátenie pomernej časti dane

Správca miestnych daní vráti v relevantných prípadoch pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

E-podanie
Vybavovanie sťažností a podnetov

Sťažnosťou alebo petíciou sa môžu osoby domáhať ochrany svojich práv, poukazovať na porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov. Osobitne petícia je určená ešte na podávanie návrhov a žiadostí.

E-podanie
Vydanie rodného listu novo narodenému dieťaťu

Rodič novo narodenéhodieťaťa je povinný vybaviť rodný list dieťaťu

Oblasti služieb
E-podanie
Vydávanie parkovacej karty

Parkovacia karta je vydaná na zákalde povolenia k žiadosti: Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok

Oblasti služieb
E-podanie
Vydávanie rozhodnutí o uzávierke miestnej komunikácie

Služba slúži na riadenie procesu kedy hlavne mesto alebo mestská časť na základe žiadosti môže vydať rozhodnutie o uzávierke miestnej komunikácie, ktoré oprávňuje žiadateľa uzavrieť miestnu komunikáciu alebo jej časť v súlade s podmienkami stanovenými v rozhodnutí.

Oblasti služieb
E-podanie
Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie

Hlavné mesto a mestské časti sú správcom miestnych komunikácií na svojom území. Na základe žiadosti môžu povoliť uzávierku miestnej komunikácie vo svojej správe.

E-podanie
Vydávanie rybárskeho lístku

Mestské časti na požiadanie vydajú rybársky lístok, oprávňujúca držiteľa na lov rýb.

Oblasti služieb
E-podanie
Vydávanie voličského preukazu

Mestská časť vydáva voličské preukazy pre občanov, ktorý sa chcú zúčastniť volieb/referenda mimo adresy ich trvalého bydliska

E-podanie
Vyhlasovanie v obecnom rozhlase alebo televízii

Hlavné mesto a mestské časti prevádzkujú televízie alebo obecné rozhlasy. Poskytujú službu vyhlasovanie v týchto médiách. Žiadateľ môže požiadať o vyhlásenie správy a v zmysle príslušného VZN, cenníka alebo iného dokumentu bude žiadosť spracovaná.

E-podanie
Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok

Na žiadosť žiadateľa môže hlavné mesto alebo mestská časť, povoliť vyhradenie parkovacieho miesta na miestnej komunikácií.

Oblasti služieb
E-podanie
Vyhradzovanie rezidenčného parkovania pre obyvateľov mesta

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto a Bratislava – Karlova Ves na základe žiadosti vydáva rezidenčnú parkovaciu kartu / nálepku, ktorá povoľuje parkovanie na území mestskej časti pre osobu s trvalým pobytom / sídlom firmy na území MČ.

Oblasti služieb
E-podanie
Zisťovanie základnej ceny pozemku podľa cenovej mapy

Zisťovania základnej ceny pozemku podľa cenovej mapy má poskytnúť žiadateľovi prístup k údajom o evidovaných cenách pozemkov a nehnuteľností v požadovanej lokalite.

Oblasti služieb
E-podanie
Zriaďovanie vecného bremena na majetok obce

Hlavné mesto Bratislava a jednotlivé Mestské časti mesta Bratislavy ako vlastníci nehnuteľného majetku môžu dostať žiadosť na zriadenie vecného bremena na ich majetok.

Infoslužba
Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií

Informovanie občanov o poskytnutých, prípadne neposkytnutých dotácií z rozpočtu mesta a mestskej časti. Schvaľovací proces prebieha v zmysle platného VZN

Stránka 9 z 10