Dostupné služby

E-podanie
Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce

Mesto Bratislava a mestské časti v rámci kompetencií správy svojho majetku alebo majetku zvereného do správy tento majetok môžu prenájímať

Oblasti služieb
E-podanie
Prideľovanie bytu osobitného určenia alebo bytu v dome osobitného určenia

Hlavné mesto a mestské časti vo svojom majetku majú fond bytov s osobitným určeným. Tieto byty poskytujú skupine obyvateľov podľa pravidiel definovaných v špecializovanom právnom predpise.

E-podanie
Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber

Hlavné mesto SR Bratislava zabezpečuje zber využiteľných zložiek odpadu napr. sklo, papier, lepenka, kovový šrot, plasty a odpadu s obsahom škodlivín ako akumulátory, batérie, ortuťové žiarivky, drobnú chémiu, elektronické zariadenia.

E-podanie
Pripomienkovanie návrhov nariadení

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

E-podanie
Pripomienkovanie návrhu komunitného plánu sociálnych služieb obce

Služba pokrýva celý proces od podania pripomienok k návrhom nariadenia na strane klienta, cez prijatie a zaregistrovanie podania na strane Hlavného mesta a mestských častí, spracovanie pripomienky,  zapracovanie/nezapracovanie pripomienok, sprístupnenie výstupu služby.

E-podanie
Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce

Dňom zverejnenia návrhu rozpočtu na príslušný rok s výhľadom na 3 roky mesta Bratislavy a mestských častí Bratislavy začína plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia mesta vyjadriť k návrhu rozpočtu, uplatniť pripomienky.

E-podanie
Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu obce

Dňom zverejnenia návrhu záverečného účtu obce začína plynúť 15-dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia obce vyjadriť ku zverejnenému návrhu, uplatniť pripomienky.

E-podanie
Pripomienkovanie plánu ochrany obyvateľstva a havarijných plánov podnikov a prevádzok na území obce

Pripomienkovanie „Plán ochrany obyvateľstva a havarijné plány podnikov a prevádzok na území obce“  informácii zmysle    § 15a ods. 2) zákona 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Oblasti služieb
E-podanie
Pripomienkovanie územného plánu

Územný plán mesta sa pripomienkuje vo fáze obstarávania a prípravy územného plánu. Aj po schválení územného plánu je možné podávať návrhy a podnety na zmenu a doplnenie územného plánu.

E-podanie
Program „Adopcia zelene“ / Žiadosť o „adopciu“ zelenej plochy

Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene vypracovalo Program „Adopcia zelene“, ktorý umožňuje dobrovoľníkom aktívne sa zapojiť do starostlivosti o plochy zelene v meste. Obsahom Programu „Adopcia zelene“ je umožniť vstup žiadateľov na plochy verejnej zelene s cieľom skrášliť plochy zelene a následne zabezpečiť ich údržbu bez nároku na finančnú odmenu.

E-podanie
Registrovanie psa

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov, ktorú vedie mestská časť.

E-podanie
Súhlas použivania symbolov obce alebo MČ

Súhlas na použitie erbu Bratislava pre právnické a fyzické osoby dáva magistrát, na základe rozhodnutia primátora. Súhlas na použitie erbu mestskej časti pre právnické a fyzické osoby dáva príslušný miestny úrad, na základe rozhodnutia starostu mestskej časti.

Oblasti služieb
E-podanie
Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla Obec určuje stavbám súpisné a orientačné čísla, označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.
Oblasti služieb
E-podanie
Uvítanie detí do života

Pozývame všetky novonarodené detičky so svojimi rodičmi na slávnostné uvítanie do života

Oblasti služieb
Stránka 8 z 10