Dostupné služby

E-podanie
Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom

Mestské archívy umožňujú prístup k archívnym dokumentom vyhotovovaním odpisov, výpisov, kópií, potvrdení, štúdiom.

E-podanie
Povoľovanie realizácie podnikateľského zámeru na území obce

Obec usmerňuje ekonomickú činnosť na svojom území a vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej činnosti

Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie umiestnenia informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia

Služba slúži na riadenie procesu povoľovania umiestnenia informačnej, reklamnej alebo propagačnej stavby na území Hlavného mesta a mestských častí.

E-podanie
Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Za verejné priestranstvo na účely tejto dane sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Sadzbu dane určí obec za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý meter štvorcový osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

E-podanie
Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto môže fyzickým a právnickým osobám povoliť jednorazový, alebo opakovaný vjazd do historickej časti mesta, alebo pešej zóny v zdôvodnených prípadoch.

E-podanie
Povoľovanie zriadenia a posunu autobusových zastávok

Slúži na podanie žiadosti o zriadenie novej zastávky, alebo trvalú zmenu polohy existujúcej zastávky, alebo zrušenie existujúcej zastávky mestskej dopravy.

Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Cestný správny orgán, ktorým je mesto alebo mestská časť na základe žiadosti povoľuje zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie I. a II. triedy na susedné nehnuteľnosti na území hlavného mesta SR Bratislavy a pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu I. a II. triedy na území hlavného mesta SR Bratislavy.

Oblasti služieb
E-podanie
Požičiavanie zdravotných pomôcok

Zabezpečenie zapožičania zdravotníckych pomôcok pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickú osobú s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.

Oblasti služieb
E-podanie
Predaj hnuteľného majetku obce

Mesto alebo mestské časti ako vlastníci majetku sú oprávnený tento majetok za podmienon uvedených v šeobecne záväzných právnych predpisov predávať.

E-podanie
Predaj nebytových priestorov obce

Hlavné mesto SR Bratislava a 17 mestských častí sú vlastníkmi alebo správcami nehnuteľného majetku – nebytových priestorov. Riadia proces predaja nehnuteľného majetku – nebytových priestorov v majetku Bratislavy alebo majetku a správe mestskej časti, ktoré môže hlavné mesto alebo mestská časť ako vlastník a správca predávať.

Oblasti služieb
E-podanie
Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce

Mesto Bratislava vlastnia alebo majú v správe nehnuteľný majetok. S týmto majetkom majú právom nakladať podľa osobitných právnych predpisov.

Oblasti služieb
E-podanie
Prenájom bytových priestorov obce

Občan , ktorý spĺňa podmienky na získanie obecného nájomnébo bytu do prenájmu, môže požiadať o zaradenia do zoznamu žiadateľov.

Oblasti služieb
E-podanie
Prenájom hnuteľného majetku obce

Majetok môže hlavné mesto alebo správca prenechať do užívania inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe na základe nájomnej zmluvy, ktorá musí mať písomnú formu.

E-podanie
Prenájom hrobového miesta

Hlavné mesto a mestské časti v rámci správy majetku môžu prenajímať hrobové miesta v zmysle príslušného všeobecného záväzného nariadenia.

Oblasti služieb
E-podanie
Prenájom nebytových priestorov obce Mesto Bratislava a mestské časti v rámci kompetencií správy svojho nehnuteľného majetku alebo nehnuteľného majetku zvereného do správy tento majetok môžu prenájímať.
Oblasti služieb
Stránka 7 z 10