Dostupné služby

E-podanie
Poskytovanie sociálnej služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie. Zabezpečuje sa tu pracovná terapia a záujmová činnosť. Sociálna služba sa poskytuje na základe rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári, ktoré vydá obec.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie sociálnej služby v ostatných zariadeniach sociálnej služby

Poskytovanie sociálnej služby v ostatných zariadeniach sociálnej služby.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby

Služba slúži na riadenie procesu poskytovania sociálnej služby v zariadeniach opatrovateľskej služby na určitý čas, ktorú mesto alebo mestské časti poskytujú plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov

Hlavné mesto SR Bratislava zriaďuje zariadenia sociálnych služieb. Pre seniorov zriadila Bratislava Zariadenia pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denného stacionára.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie stravovania v jedálni

Príspevok na stravovanie v jedálni sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb alebo má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku

Správca dane môže na žiadosť daňového dlžníka, ktorým je fyzická osoba, povoliť úľavu alebo odpustiť daňový nedoplatok ak by jeho vymáhaním bola vážne ohrozená výživa daňového dlžníka alebo osôb odkázaných na jeho výživu.

E-podanie
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva

Sociálne poradenstvo je orientované na občan s cieľom dosiahnuť optimálne riešenie jeho potrieb.

Oblasti služieb
E-podanie
Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci

Žiadateľ – daňovník má možnosť požiadať o potvrdenie výšky pohľadávok voči obci.

E-podanie
Povoľovanie ambulantného predaja

Ambulantným predajom sa rozumie predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou.

E-podanie
Povoľovanie odberu podzemných vôd (studňa) a zriadenie drobnej vodnej stavby

Mesto povoľuje odber podzemných vôd a zriadenie drobnej stavby - studne.

E-podanie
Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok

Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane, ktorým je hlavné mesto alebo mestská časť, povoliť odklad platenia dane, ktorej správu vykonáva, alebo platenie tejto dane v splátkach, ak by bolo neodkladné zaplatenie dane spojené s vážnou ujmou daňového subjektu.

E-podanie
Povoľovanie ohňostrojových prác

Ohňostrojné práce nemožno vykonať bez súhlasu hlavného mesta . Preto ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce s pyrotechnickými výrobkami triedy III, alebo ten, pre koho sa tieto práce majú vykonať, musí požiadať o súhlas s ich vykonaním aj hlavné mesto Bratislavu.

E-podanie
Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín

Podnikateľ môže v rámci tejto služby požiadať o povolenie nočnej prevádzky alebo o jednorazovú zmenu prevádzkových hodín.

Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste

Na trhovisku, tržnici alebo príležitostnom trhu je predajca výrobkov a poskytovateľ služby povinný dodržiavať trhový poriadok a riadiť sa podmienkami, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať.

Stránka 6 z 10