Dostupné služby

E-podanie
Oznamovanie zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť mestu akúkoľvek zmenu používaných palív a surovín, ktorá vytvára znečistenie ovzdušia.

Oblasti služieb
E-podanie
Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky

Zrušenie prevádzkarne je prevádzkovateľ povinný oznámiť najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená prevádzková doba.

Oblasti služieb
E-podanie
Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Služba umožňuje zaplatiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

E-podanie
Platenie miestnych daní

Služba slúži na riadenie procesu platenia miestnych daní.

E-podanie
Platenie ostatných poplatkov

Táto služba umožňuje zaplatiť všetky ostatné poplatky, ktorých zaplatenie vyžaduje hlavné mesto alebo mestská časť alebo jeho OvZP.

E-podanie
Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov

Táto služba umožňuje zaplatiť pokuty, úroky a sankčné úroky uložené obcou

E-podanie
Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

E-podanie
Podávanie mesačných prehľadov k dani za ubytovanie

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný každý mesiac zasielať prehľad k s počtami ubytovaných osôb a ubytovaných nocí. Na základe podaného prehľadu je daňovník povinný uhradiť výšku dane. Daňový výmer správca dane nevyrubuje.

E-podanie
Podávanie návrhov na zmenu a doplnkov územného plánu

Služba slúži na podávanie návrhov na zmenu a doplnkov územného plánu. Návrhy je možné podávať len pre už schválený územný plán mesta v ľubovoľnej dobe.

E-podanie
Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasť

Mesto a mestské časti môžu poskytovať finančné príspevky v sociálnej oblasti.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Služba zabezpečuje poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a vedenie ich evidencie.

E-podanie
Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Mestská časť pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi musí poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie nenávratných dotácií

Bratislavská samospráva má záujem o rozširovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských, športových, sociálnych, dobrovoľníckych, publikačných, vzdelávacích a tvorivých voľnočasových aktivít obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na deti a mládež aj tým, že tieto aktivity finančne podporuje prostredníctvom grantových programov. Grantové programy sú určené na podporu projektov organizátorom týchto podujatí - občianskym združeniam, nadáciám, neinvestičným fondom, spolkom a občanom – živnostníkom a iným právnickým osobám, ktoré pôsobia a vykonávajú svoju činnosť na území hlavného mesta alebo poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta.

E-podanie
Poskytovanie odľahčovacej služby

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP v úplnom znení, počas obdobia, v ktorom nemôže opatrovanie vykonávať. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.
Odľahčovacia služba môže byť fyzickej osobe poskytovaná formou terénnej sociálnej služby, ambulantnej sociálnej služby alebo pobytovej sociálnej služby v rozsahu najmenej 12 hod. denne.

Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pre účely poskytnutia odľahčovacej služby, je posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie opatrovateľskej služby

Opatrovateľská služba je terénnou formou pomoci poskytovanej osobám v nepriaznivej sociálnej situácii pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav. Ide o prípady, keď občan nie je schopný postarať sa o seba sám, ani za pomoci svojich blízkych.

Oblasti služieb
Stránka 5 z 10