Dostupné služby

E-podanie
Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Platiteľom poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia je právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia (prevádzkovateľ malého zdroja).

E-podanie
Oznamovanie o konaní dražby

Služba slúži iba pre dražobníka (Právnická osoba) ktorý na úradnej tabuli obce požaduje zverejniť oznam o konaní dražby nehnuteľnosti na území obce.

E-podanie
Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia

Usporiadateľ je povinný oznámiť zámer usporiadať verejné kultúrne podujatie mestu a/alebo príslušnej mestskej časti, na území ktorej sa má podujatie konať.

E-podanie
Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí

Organizátor verejných telovýchovných, športových a turistických podujatíje povinný ohlásiť takéto podujatie v zmlsle zákona č. 84/1990 Zb. o zhromaždovacom práve v znení neskorších predpisov

E-podanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností

Novelou zákona o miestnych daniach a poplatkoch bola od 1.1.2013 zrušená oznamovacia povinnosť pre oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností.

E-podanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje

Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

E-podanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za predajné automaty

Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za predajné automaty správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

E-podanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa

Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za psa do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

E-podanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie

E-podanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva

Služba slúži na riadenie procesu pre ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva.

E-podanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Služba slúži na riadenie procesu oznamovania vzniku, zániku alebo zmeny daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.

E-podanie
Oznamovanie o zvolaní zhromaždenia občanov

Občania majú právo pokojne sa zhromažďovať. Výkon tohto práva slúži občanom na využívanie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Zhromaždenia, ktoré podliehajú oznamovacej povinnosti, je zvolávateľ povinný písomne oznámiť na príslušnej mestskej časti aspoň 5 dní vopred, najskôr však 6 mesiacov predo dňom jeho konania.

E-podanie
Oznamovanie strát a nálezov

V prípade straty alebo nálezu veci, je možnosť ich elektronicky nahlásiť na tejto web-stránke. Nájdenú vec ste v zmysle zákona povinný odovzdať vlastníkovi, alebo príslušnému orgánu.

Príloha - oznam

Oblasti služieb
E-podanie
Oznamovanie zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť mestu akúkoľvek zmenu používaných palív a surovín, ktorá vytvára znečistenie ovzdušia.

Oblasti služieb
Stránka 4 z 10