Dostupné služby

Infoslužba
Informovanie o životnom prostredí

Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ďalšieho ich vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda a organizmy.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o zariadeniach školského stravovania

Školské stravovanie je určené najmä pre deti a žiakov materských a základných škôl na zabezpečenie odporúčaných výživových dávok. vo vybraných zariadeniach školského stravovania sa môžu stravovať aj iné osoby.

Infoslužba
Informovanie verejnosti o civilnej ochrane

Služba zabezpečuje informovanosť verejnosti o zdrojoch ohrozenia, možnom rozsahu ohrozenia a následkov mimoriadnej udalosti na postihnutom území a životnom prostredí, nebezpečných látok a ich vlastností, spôsobe varovania obyvateľstva, úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti a podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie na svojom území a informovanie obyvateľstva o postupe pri mimoriadnej udalosti. Služba pre klientov predstavuje prvý zdroj informácií o civilnej ochrane.

Oblasti služieb
E-podanie
Licencovanie mestskej autobusovej dopravy

Slúži na podanie žiadosti o udelenie alebo zmenu dopravnej licencie v mestskej autobusovej doprave.

Oblasti služieb
Infoslužba
Novinky a informačný servis (Aktuality)

Informácie, ktorých zverejnenie vyžaduje osobitný predpis, zákon o slobodnom prístupe k informáciám sú vrámci služby zverejňované aby poskytli občanovi čo možno najobsiahlejšiu informáciu.

E-podanie
Ohlásenie dlhodobo odstaveného motorového vozidla

Nahlásiť "opustené"vozidlo alebo vrak, ak je pred Vašim domom alebo v blízkosti dlhodobo odstavené vozidlo bez ŠPZ, prípadne vozidlo s ŠPZ, ale s neplatnou EK a STK jeho držiteľ si pravdepodobne neplní povinnosti ustanovené § 67 ods. 1zákona  č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

E-podanie
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Hlavné mesto a Mestské časti posudzujú od ohlasovateľov podané ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác na stavbách v zmysle stavebného poriadku.

E-podanie
Ohlasovanie o ukončení prác na rozkopávke miestnych komunikácií

Osoba, ktorej bolo vydané povolenie na realizáciu rozkopávky miestnej komunikácie po jej zrealizovaní a skončení ohlási správcovi miestnej komunikácie ukončenie prác na rozkopávke miestnej komunikácie.

E-podanie
Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

Hlavné mesto SR Bratislava prijíma od občanov podnety týkajúce sa porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie a je povinné bez prieťahov ich odstraňovať.

Oblasti služieb
E-podanie
Ohlasovanie stavu mestskej zelene a stromov

Služba slúži na riadenie procesu kedy hlavné mesto a mestské časti prijímajú od občanov hlásenia týkajúce sa stavu mestskej zelene na území hlavného mesta alebo mestskej časti. Hlavné mesto a mestské časti sú povinní bez prieťahov ich prešetrovať a prijať potrebné opatrenia. Proces ohlasovania končí archiváciou údajov o podaní a uzavretím prípadu. Klient je o priebehu procesu informovaný.

E-podanie
Ohlasovanie výskytu túlavých zvierat

Hlavné mesto prijíma od občanov oznámenia o výskyte túlavých zvierat. Následne hlavné mesto s poverenými organizáciami zabezpečuje odchyt zvierat.

Oblasti služieb
E-podanie
Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatník je povinný ohlásiť Hlavnému mestu povinnosť platiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

E-podanie
Ohlasovanie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov

Hlavné mesto a mestské časti prijímajú od občanov sťažnosti týkajúce sa nedostatkov v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez hlavného mesta alebo mestskej časti, ako aj nedostatkov v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov.

Oblasti služieb
E-podanie
Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií

Hlavné mesto a mestské časti prijímajú od občanov sťažnosti týkajúce sa nedostatkov v zjazdnosti komunikácií, nedostatky v rámci cestnej zelene a je povinná bez prieťahov ich odstraňovať.

Oblasti služieb
E-podanie
Organizovanie občianskeho svadobného obradu

Mestská časť, ktorá vykonáva pôsobnosť matričného úradu, organizuje civilné svadobné obrady (poskytuje miestnosť, zabezpečuje prítomnosť starostu, alebo povereného poslanca miestneho zastupiteľstva). Tiež zabezpečuje sprievodný program (recitáciu) a vykonanie obradu mimo úradnej sieni.

Oblasti služieb
Stránka 3 z 10