Dostupné služby

Infoslužba
Informovanie o odpadovom hospodárstve

Hlavné mesto Bratislava na svojom území umožňuje držiteľovi biologicky rozložiteľného odpadu zriadiť komunitné kompostovisko, ktoré bude slúžiť pre vlastnú potrebu komunity v určitej lokalite. Žiadateľmi môžu byť napríklad skupiny vlastníkov rodinných domov, obyvatelia bytových domov, vlastníci záhrad v záhradkárskych oblastiach, školské či predškolské zariadenia a iní.

Infoslužba
Informovanie o pamätihodnostiach obce

Pamätihodnosti sú predmety lokálneho kultúrno-historického významu, ktoré sú evidované v miestnych zoznamoch a ich výber je výlučne v kompetencii obcí.

Infoslužba
Informovanie o pamiatkovom fonde na území obce

Výnimočné veci hmotného i nehmotného charakteru (objekty, umelecké diela, udalosti, názvy a pod.), ktoré majú historickú či umeleckú hodnotu alebo úzko súvisia s históriou a životom mesta, predstavujú pre Bratislavu osobitnú hodnotu, nie sú kultúrne pamiatky a spĺňajú kritéria pre zaradenie do zoznamu pamätihodností.

Infoslužba
Informovanie o požiarnom poriadku obce

Informovanie o ochrane pred požiarmi.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o regionálnom rozvoji a jeho podpore

Regionálny rozvoj je zameraný najmä na zvýšenie potenciálu mesta Bratislavy ako regiónu. Mesto a mestské časti spolupracujú s Bratislavským samosprávnym krajom, ktorý má kompetenciu regionálneho rozvoja.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o sociálnych službách v obci

Mesto Bratislava a mestské časti poskytujú sociálne služby najmä obyvateľom hlavného mesta SR Bratislavy. Sociálne služby poskytujú priamo prostredníctvom svojich úradov alebo organizácií sociálnych služieb.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o sociálnych zariadeniach v obci

Hlavné mesto SR Bratislava a mestské časti Bratislavy zabezpečujú sociálnu starostlivosť obyvateľom, spolupracujú s humanitárnymi, charitatívnymi a zdravotníckymi zariadeniami.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o školských obvodoch

Školský obvod základnej školy zriadenej obcou tvorí územie obce alebo jej časť.

Infoslužba
Informovanie o špeciálnych triedach

Na základe psychologického vyšetrenia sa dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže vzdelávať v bežnej triede základnej školy ako začlenený žiak, prípadne  ako žiak  v špeciálnej triede základnej školy.

Infoslužba
Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá

Primátor Bratislavy na rokovaní so zástupcami Slobody zvierat 18. februára 1999 vyjadril podporu k výstavbe útulku pre opustené a týrané zvieratá v hlavnom meste. Zariadenie útulku bude zabezpečovať nielen neustálu veterinárnu službu, výchovu, sterilizáciu, ale aj hotelové služby pre opustené a týrané zvieratá a komunikáciu s verejnosťou.

Infoslužba
Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií

Mesto spravuje a udržuje miestne komunikácie I. a II. triedy. Mestské časti spravujú a udržujú miestne komunikácie III. a IV. triedy. Povoľujú ich uzávierky. Schvaľuje ich dočasné uzatvárania a obmedzenia.

Infoslužba
Informovanie o územnom pláne

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je základný programový dokument, prostredníctvom ktorého sa napĺňajú ciele úlohy územného plánovania na území hlavného mesta.

Infoslužba
Informovanie o základných školách

Základná škola poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

Infoslužba
Informovanie o základných umeleckých školách

Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie prevažne pre žiakov základnej školy. Základná umelecká škola môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých.

Infoslužba
Informovanie o životnom prostredí

Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ďalšieho ich vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda a organizmy.

Oblasti služieb
Stránka 2 z 10