Dostupné služby

E-podanie
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

Služba slúži na podanie žiadosti zo strany rodičov alebo zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy.

E-podanie
Žiadosť o prijatie dieťaťa do základnej školy

Každý rodič, resp. zákonný zástupca s trvalým pobytom na území SR je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31.8.daného roku šiesty rok života do prvej triedy základnej školy.

Infoslužba
Informovanie o činnosti obce (Správy)

Povinnosť obcí poskytovať primeraným spôsobom informácie o svojej činnosti vyplýva z ústavy (čl. 26 ods. 4 Ústavy SR).

E-podanie
Poskytovanie prepravnej služby

Prepravná služba je sociálnou službou, ktorá je poskytovaná alebo jej poskytovanie je zabezpečované mestskou časťou Bratislava - Petržalka pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Bratislava.

Oblasti služieb
E-podanie
Predaj bytových priestorov obce

Predaj bytových priestorov obce.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt

Služba slúži na riadenie procesu podania žiadosti o poskytnutie úľavy zo sankcie, alebo žiadosť o odpustenie sankcie za podmienky, že daňovník už uhradil samotnú daň (istinu). Na žiadosť daňového subjektu v prípade splnených zákonných podmienok správca dane môže odpustiť alebo znížiť vyrubenú sankciu daňovníkovi.

Stránka 10 z 10