Dostupné služby

Infoslužba
Elektronická úradná tabuľa

Mesto Bratislava a mestské časti Bratislavy povinne informuje o svojej činnosti informuje na úradnej tabuli.

Infoslužba
Informovanie o centrách voľného času

Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Infoslužba
Informovanie o cintorínoch obce

Informovanie o cintorínoch na území mesta Bratislava.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o dani z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľností sa vyrubuje za: pozemky, stavby, byty a nebytové priestory v bytovom dome

Infoslužba
Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru

Infoslužba
Informovanie o dani za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu.

Infoslužba
Informovanie o dani za psa

Predmetom dane za psa je pes chovaný právnickou alebo fyzickou osobou. Daň sa vzťahuje na psa staršieho ako 6 mesiacov, pričom základom dane je počet psov.

Infoslužba
Informovanie o dani za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.

Infoslužba
Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Za verejné priestranstvo na účely tejto dane sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.

Infoslužba
Informovanie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Mestská Časť Bratislava - Staré mesto ako správca dane je povinný informovať o výške dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Infoslužba
Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce

Komunitný plán sociálnych sluţieb hl. m. SR Bratislavy predstavuje krátkodobý aţ strednodobý programový dokument sociálnej politiky hlavného mesta SR Bratislavy

Infoslužba
Informovanie o materských školách

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí, najmä v sociálno-emocionálnej, intelektuálnej a telesnej oblasti, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Infoslužba
Informovanie o mestskej autobusovej doprave

V súčasnom období prevádzkuje systém MHD v Bratislave spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, a.s. na linkách autobusov, električiek a trolejbusov. Základný prepravný systém na radiálach mesta tvorí električka, ktorá spája okrajové časti s centrom, prípadne diametrálne spája dve radiály prejazdom cez centrum.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o mestskej polícii

Mestská polícia zabezpečuje úlohy určené osobitnými predpismi - ochraňuje verejný poriadok, čistotu mesta a chráni majetok mesta a obyvateľov mesta pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta a v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi vybavuje ich porušenie.

Infoslužba
Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektro odpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb, biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady

Stránka 1 z 10