Dostupné služby oblasť: Mesto a jeho rozvoj

Infoslužba
Elektronická úradná tabuľa

Mesto Bratislava a mestské časti Bratislavy povinne informuje o svojej činnosti informuje na úradnej tabuli.

Infoslužba
Informovanie o cintorínoch obce

Informovanie o cintorínoch na území mesta Bratislava.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce

Komunitný plán sociálnych sluţieb hl. m. SR Bratislavy predstavuje krátkodobý aţ strednodobý programový dokument sociálnej politiky hlavného mesta SR Bratislavy

Infoslužba
Informovanie o odpadovom hospodárstve

Hlavné mesto Bratislava na svojom území umožňuje držiteľovi biologicky rozložiteľného odpadu zriadiť komunitné kompostovisko, ktoré bude slúžiť pre vlastnú potrebu komunity v určitej lokalite. Žiadateľmi môžu byť napríklad skupiny vlastníkov rodinných domov, obyvatelia bytových domov, vlastníci záhrad v záhradkárskych oblastiach, školské či predškolské zariadenia a iní.

Infoslužba
Informovanie o pamätihodnostiach obce

Pamätihodnosti sú predmety lokálneho kultúrno-historického významu, ktoré sú evidované v miestnych zoznamoch a ich výber je výlučne v kompetencii obcí.

Infoslužba
Informovanie o pamiatkovom fonde na území obce

Výnimočné veci hmotného i nehmotného charakteru (objekty, umelecké diela, udalosti, názvy a pod.), ktoré majú historickú či umeleckú hodnotu alebo úzko súvisia s históriou a životom mesta, predstavujú pre Bratislavu osobitnú hodnotu, nie sú kultúrne pamiatky a spĺňajú kritéria pre zaradenie do zoznamu pamätihodností.

Infoslužba
Informovanie o regionálnom rozvoji a jeho podpore

Regionálny rozvoj je zameraný najmä na zvýšenie potenciálu mesta Bratislavy ako regiónu. Mesto a mestské časti spolupracujú s Bratislavským samosprávnym krajom, ktorý má kompetenciu regionálneho rozvoja.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá

Primátor Bratislavy na rokovaní so zástupcami Slobody zvierat 18. februára 1999 vyjadril podporu k výstavbe útulku pre opustené a týrané zvieratá v hlavnom meste. Zariadenie útulku bude zabezpečovať nielen neustálu veterinárnu službu, výchovu, sterilizáciu, ale aj hotelové služby pre opustené a týrané zvieratá a komunikáciu s verejnosťou.

Infoslužba
Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií

Mesto spravuje a udržuje miestne komunikácie I. a II. triedy. Mestské časti spravujú a udržujú miestne komunikácie III. a IV. triedy. Povoľujú ich uzávierky. Schvaľuje ich dočasné uzatvárania a obmedzenia.

Infoslužba
Informovanie o územnom pláne

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je základný programový dokument, prostredníctvom ktorého sa napĺňajú ciele úlohy územného plánovania na území hlavného mesta.

Infoslužba
Informovanie o životnom prostredí

Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ďalšieho ich vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda a organizmy.

Oblasti služieb
Infoslužba
Novinky a informačný servis (Aktuality)

Informácie, ktorých zverejnenie vyžaduje osobitný predpis, zákon o slobodnom prístupe k informáciám sú vrámci služby zverejňované aby poskytli občanovi čo možno najobsiahlejšiu informáciu.

E-podanie
Ohlásenie dlhodobo odstaveného motorového vozidla

Nahlásiť "opustené"vozidlo alebo vrak, ak je pred Vašim domom alebo v blízkosti dlhodobo odstavené vozidlo bez ŠPZ, prípadne vozidlo s ŠPZ, ale s neplatnou EK a STK jeho držiteľ si pravdepodobne neplní povinnosti ustanovené § 67 ods. 1zákona  č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

E-podanie
Ohlasovanie stavu mestskej zelene a stromov

Služba slúži na riadenie procesu kedy hlavné mesto a mestské časti prijímajú od občanov hlásenia týkajúce sa stavu mestskej zelene na území hlavného mesta alebo mestskej časti. Hlavné mesto a mestské časti sú povinní bez prieťahov ich prešetrovať a prijať potrebné opatrenia. Proces ohlasovania končí archiváciou údajov o podaní a uzavretím prípadu. Klient je o priebehu procesu informovaný.

E-podanie
Oznamovanie o konaní dražby

Služba slúži iba pre dražobníka (Právnická osoba) ktorý na úradnej tabuli obce požaduje zverejniť oznam o konaní dražby nehnuteľnosti na území obce.

Stránka 1 z 3