Dostupné služby oblasť: Doprava a parkovanie

Infoslužba
Informovanie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Mestská Časť Bratislava - Staré mesto ako správca dane je povinný informovať o výške dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Infoslužba
Informovanie o mestskej autobusovej doprave

V súčasnom období prevádzkuje systém MHD v Bratislave spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, a.s. na linkách autobusov, električiek a trolejbusov. Základný prepravný systém na radiálach mesta tvorí električka, ktorá spája okrajové časti s centrom, prípadne diametrálne spája dve radiály prejazdom cez centrum.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o mestskej polícii

Mestská polícia zabezpečuje úlohy určené osobitnými predpismi - ochraňuje verejný poriadok, čistotu mesta a chráni majetok mesta a obyvateľov mesta pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta a v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi vybavuje ich porušenie.

Infoslužba
Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií

Mesto spravuje a udržuje miestne komunikácie I. a II. triedy. Mestské časti spravujú a udržujú miestne komunikácie III. a IV. triedy. Povoľujú ich uzávierky. Schvaľuje ich dočasné uzatvárania a obmedzenia.

E-podanie
Licencovanie mestskej autobusovej dopravy

Slúži na podanie žiadosti o udelenie alebo zmenu dopravnej licencie v mestskej autobusovej doprave.

Oblasti služieb
E-podanie
Ohlasovanie o ukončení prác na rozkopávke miestnych komunikácií

Osoba, ktorej bolo vydané povolenie na realizáciu rozkopávky miestnej komunikácie po jej zrealizovaní a skončení ohlási správcovi miestnej komunikácie ukončenie prác na rozkopávke miestnej komunikácie.

E-podanie
Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

Hlavné mesto SR Bratislava prijíma od občanov podnety týkajúce sa porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie a je povinné bez prieťahov ich odstraňovať.

Oblasti služieb
E-podanie
Ohlasovanie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov

Hlavné mesto a mestské časti prijímajú od občanov sťažnosti týkajúce sa nedostatkov v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez hlavného mesta alebo mestskej časti, ako aj nedostatkov v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov.

Oblasti služieb
E-podanie
Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií

Hlavné mesto a mestské časti prijímajú od občanov sťažnosti týkajúce sa nedostatkov v zjazdnosti komunikácií, nedostatky v rámci cestnej zelene a je povinná bez prieťahov ich odstraňovať.

Oblasti služieb
E-podanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Služba slúži na riadenie procesu oznamovania vzniku, zániku alebo zmeny daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.

E-podanie
Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Za verejné priestranstvo na účely tejto dane sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Sadzbu dane určí obec za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý meter štvorcový osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

E-podanie
Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto môže fyzickým a právnickým osobám povoliť jednorazový, alebo opakovaný vjazd do historickej časti mesta, alebo pešej zóny v zdôvodnených prípadoch.

E-podanie
Povoľovanie zriadenia a posunu autobusových zastávok

Slúži na podanie žiadosti o zriadenie novej zastávky, alebo trvalú zmenu polohy existujúcej zastávky, alebo zrušenie existujúcej zastávky mestskej dopravy.

Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Cestný správny orgán, ktorým je mesto alebo mestská časť na základe žiadosti povoľuje zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie I. a II. triedy na susedné nehnuteľnosti na území hlavného mesta SR Bratislavy a pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu I. a II. triedy na území hlavného mesta SR Bratislavy.

Oblasti služieb
E-podanie
Vydávanie parkovacej karty

Parkovacia karta je vydaná na zákalde povolenia k žiadosti: Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok

Oblasti služieb
Stránka 1 z 2