Dostupné služby oblasť: Bývanie, majetok, sídlo

Infoslužba
Informovanie o odpadovom hospodárstve

Hlavné mesto Bratislava na svojom území umožňuje držiteľovi biologicky rozložiteľného odpadu zriadiť komunitné kompostovisko, ktoré bude slúžiť pre vlastnú potrebu komunity v určitej lokalite. Žiadateľmi môžu byť napríklad skupiny vlastníkov rodinných domov, obyvatelia bytových domov, vlastníci záhrad v záhradkárskych oblastiach, školské či predškolské zariadenia a iní.

E-podanie
Ohlásenie dlhodobo odstaveného motorového vozidla

Nahlásiť "opustené"vozidlo alebo vrak, ak je pred Vašim domom alebo v blízkosti dlhodobo odstavené vozidlo bez ŠPZ, prípadne vozidlo s ŠPZ, ale s neplatnou EK a STK jeho držiteľ si pravdepodobne neplní povinnosti ustanovené § 67 ods. 1zákona  č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

E-podanie
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Hlavné mesto a Mestské časti posudzujú od ohlasovateľov podané ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác na stavbách v zmysle stavebného poriadku.

E-podanie
Oznamovanie o konaní dražby

Služba slúži iba pre dražobníka (Právnická osoba) ktorý na úradnej tabuli obce požaduje zverejniť oznam o konaní dražby nehnuteľnosti na území obce.

E-podanie
Oznamovanie zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť mestu akúkoľvek zmenu používaných palív a surovín, ktorá vytvára znečistenie ovzdušia.

Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie odberu podzemných vôd (studňa) a zriadenie drobnej vodnej stavby

Mesto povoľuje odber podzemných vôd a zriadenie drobnej stavby - studne.

E-podanie
Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Za verejné priestranstvo na účely tejto dane sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Sadzbu dane určí obec za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý meter štvorcový osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

E-podanie
Predaj nebytových priestorov obce

Hlavné mesto SR Bratislava a 17 mestských častí sú vlastníkmi alebo správcami nehnuteľného majetku – nebytových priestorov. Riadia proces predaja nehnuteľného majetku – nebytových priestorov v majetku Bratislavy alebo majetku a správe mestskej časti, ktoré môže hlavné mesto alebo mestská časť ako vlastník a správca predávať.

Oblasti služieb
E-podanie
Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce

Mesto Bratislava vlastnia alebo majú v správe nehnuteľný majetok. S týmto majetkom majú právom nakladať podľa osobitných právnych predpisov.

Oblasti služieb
E-podanie
Prenájom bytových priestorov obce

Občan , ktorý spĺňa podmienky na získanie obecného nájomnébo bytu do prenájmu, môže požiadať o zaradenia do zoznamu žiadateľov.

Oblasti služieb
E-podanie
Prenájom nebytových priestorov obce Mesto Bratislava a mestské časti v rámci kompetencií správy svojho nehnuteľného majetku alebo nehnuteľného majetku zvereného do správy tento majetok môžu prenájímať.
Oblasti služieb
E-podanie
Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce

Mesto Bratislava a mestské časti v rámci kompetencií správy svojho majetku alebo majetku zvereného do správy tento majetok môžu prenájímať

Oblasti služieb
E-podanie
Prideľovanie bytu osobitného určenia alebo bytu v dome osobitného určenia

Hlavné mesto a mestské časti vo svojom majetku majú fond bytov s osobitným určeným. Tieto byty poskytujú skupine obyvateľov podľa pravidiel definovaných v špecializovanom právnom predpise.

E-podanie
Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce

Dňom zverejnenia návrhu rozpočtu na príslušný rok s výhľadom na 3 roky mesta Bratislavy a mestských častí Bratislavy začína plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia mesta vyjadriť k návrhu rozpočtu, uplatniť pripomienky.

Stránka 1 z 2