Dostupné služby oblasť: Civilná ochrana a bezpečnosť - Civilná ochrana

Infoslužba
Informovanie o mestskej polícii

Mestská polícia zabezpečuje úlohy určené osobitnými predpismi - ochraňuje verejný poriadok, čistotu mesta a chráni majetok mesta a obyvateľov mesta pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta a v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi vybavuje ich porušenie.

Infoslužba
Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá

Primátor Bratislavy na rokovaní so zástupcami Slobody zvierat 18. februára 1999 vyjadril podporu k výstavbe útulku pre opustené a týrané zvieratá v hlavnom meste. Zariadenie útulku bude zabezpečovať nielen neustálu veterinárnu službu, výchovu, sterilizáciu, ale aj hotelové služby pre opustené a týrané zvieratá a komunikáciu s verejnosťou.

Infoslužba
Informovanie verejnosti o civilnej ochrane

Služba zabezpečuje informovanosť verejnosti o zdrojoch ohrozenia, možnom rozsahu ohrozenia a následkov mimoriadnej udalosti na postihnutom území a životnom prostredí, nebezpečných látok a ich vlastností, spôsobe varovania obyvateľstva, úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti a podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie na svojom území a informovanie obyvateľstva o postupe pri mimoriadnej udalosti. Služba pre klientov predstavuje prvý zdroj informácií o civilnej ochrane.

Oblasti služieb
E-podanie
Ohlasovanie výskytu túlavých zvierat

Hlavné mesto prijíma od občanov oznámenia o výskyte túlavých zvierat. Následne hlavné mesto s poverenými organizáciami zabezpečuje odchyt zvierat.

Oblasti služieb
E-podanie
Pripomienkovanie plánu ochrany obyvateľstva a havarijných plánov podnikov a prevádzok na území obce

Pripomienkovanie „Plán ochrany obyvateľstva a havarijné plány podnikov a prevádzok na území obce“  informácii zmysle    § 15a ods. 2) zákona 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Oblasti služieb