Dostupné služby oblasť: Vzdelávanie, deti a mládež - Prihlásenie dieťaťa do škôlky a školy

Infoslužba
Informovanie o centrách voľného času

Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Infoslužba
Informovanie o materských školách

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí, najmä v sociálno-emocionálnej, intelektuálnej a telesnej oblasti, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Infoslužba
Informovanie o školských obvodoch

Školský obvod základnej školy zriadenej obcou tvorí územie obce alebo jej časť.

Infoslužba
Informovanie o špeciálnych triedach

Na základe psychologického vyšetrenia sa dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže vzdelávať v bežnej triede základnej školy ako začlenený žiak, prípadne  ako žiak  v špeciálnej triede základnej školy.

Infoslužba
Informovanie o základných školách

Základná škola poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

Infoslužba
Informovanie o základných umeleckých školách

Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie prevažne pre žiakov základnej školy. Základná umelecká škola môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých.

Infoslužba
Informovanie o zariadeniach školského stravovania

Školské stravovanie je určené najmä pre deti a žiakov materských a základných škôl na zabezpečenie odporúčaných výživových dávok. vo vybraných zariadeniach školského stravovania sa môžu stravovať aj iné osoby.

E-podanie
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

Služba slúži na podanie žiadosti zo strany rodičov alebo zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy.

E-podanie
Žiadosť o prijatie dieťaťa do základnej školy

Každý rodič, resp. zákonný zástupca s trvalým pobytom na území SR je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31.8.daného roku šiesty rok života do prvej triedy základnej školy.