Dostupné služby oblasť: Sociálna pomoc - Potrebujem sociálnu pomoc

E-podanie
Požičiavanie zdravotných pomôcok

Zabezpečenie zapožičania zdravotníckych pomôcok pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickú osobú s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.

Oblasti služieb
E-podanie
Prideľovanie bytu osobitného určenia alebo bytu v dome osobitného určenia

Hlavné mesto a mestské časti vo svojom majetku majú fond bytov s osobitným určeným. Tieto byty poskytujú skupine obyvateľov podľa pravidiel definovaných v špecializovanom právnom predpise.

E-podanie
Pripomienkovanie návrhu komunitného plánu sociálnych služieb obce

Služba pokrýva celý proces od podania pripomienok k návrhom nariadenia na strane klienta, cez prijatie a zaregistrovanie podania na strane Hlavného mesta a mestských častí, spracovanie pripomienky,  zapracovanie/nezapracovanie pripomienok, sprístupnenie výstupu služby.

E-podanie
Poskytovanie prepravnej služby

Prepravná služba je sociálnou službou, ktorá je poskytovaná alebo jej poskytovanie je zabezpečované mestskou časťou Bratislava - Petržalka pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Bratislava.

Oblasti služieb
Stránka 2 z 2