Dostupné služby oblasť: Sociálna pomoc - Potrebujem sociálnu pomoc

Infoslužba
Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce

Komunitný plán sociálnych sluţieb hl. m. SR Bratislavy predstavuje krátkodobý aţ strednodobý programový dokument sociálnej politiky hlavného mesta SR Bratislavy

Infoslužba
Informovanie o sociálnych službách v obci

Mesto Bratislava a mestské časti poskytujú sociálne služby najmä obyvateľom hlavného mesta SR Bratislavy. Sociálne služby poskytujú priamo prostredníctvom svojich úradov alebo organizácií sociálnych služieb.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o sociálnych zariadeniach v obci

Hlavné mesto SR Bratislava a mestské časti Bratislavy zabezpečujú sociálnu starostlivosť obyvateľom, spolupracujú s humanitárnymi, charitatívnymi a zdravotníckymi zariadeniami.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasť

Mesto a mestské časti môžu poskytovať finančné príspevky v sociálnej oblasti.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Mestská časť pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi musí poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie nenávratných dotácií

Bratislavská samospráva má záujem o rozširovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských, športových, sociálnych, dobrovoľníckych, publikačných, vzdelávacích a tvorivých voľnočasových aktivít obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na deti a mládež aj tým, že tieto aktivity finančne podporuje prostredníctvom grantových programov. Grantové programy sú určené na podporu projektov organizátorom týchto podujatí - občianskym združeniam, nadáciám, neinvestičným fondom, spolkom a občanom – živnostníkom a iným právnickým osobám, ktoré pôsobia a vykonávajú svoju činnosť na území hlavného mesta alebo poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta.

E-podanie
Poskytovanie odľahčovacej služby

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP v úplnom znení, počas obdobia, v ktorom nemôže opatrovanie vykonávať. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.
Odľahčovacia služba môže byť fyzickej osobe poskytovaná formou terénnej sociálnej služby, ambulantnej sociálnej služby alebo pobytovej sociálnej služby v rozsahu najmenej 12 hod. denne.

Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pre účely poskytnutia odľahčovacej služby, je posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie opatrovateľskej služby

Opatrovateľská služba je terénnou formou pomoci poskytovanej osobám v nepriaznivej sociálnej situácii pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav. Ide o prípady, keď občan nie je schopný postarať sa o seba sám, ani za pomoci svojich blízkych.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie sociálnej služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie. Zabezpečuje sa tu pracovná terapia a záujmová činnosť. Sociálna služba sa poskytuje na základe rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári, ktoré vydá obec.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie sociálnej služby v ostatných zariadeniach sociálnej služby

Poskytovanie sociálnej služby v ostatných zariadeniach sociálnej služby.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby

Služba slúži na riadenie procesu poskytovania sociálnej služby v zariadeniach opatrovateľskej služby na určitý čas, ktorú mesto alebo mestské časti poskytujú plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov

Hlavné mesto SR Bratislava zriaďuje zariadenia sociálnych služieb. Pre seniorov zriadila Bratislava Zariadenia pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denného stacionára.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie stravovania v jedálni

Príspevok na stravovanie v jedálni sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb alebo má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva

Sociálne poradenstvo je orientované na občan s cieľom dosiahnuť optimálne riešenie jeho potrieb.

Oblasti služieb
Stránka 1 z 2