Dostupné služby oblasť: Organizovanie podujatí - Organizujem verejné aktivity

Infoslužba
Informovanie o mestskej polícii

Mestská polícia zabezpečuje úlohy určené osobitnými predpismi - ochraňuje verejný poriadok, čistotu mesta a chráni majetok mesta a obyvateľov mesta pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta a v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi vybavuje ich porušenie.

Infoslužba
Informovanie o pamiatkovom fonde na území obce

Výnimočné veci hmotného i nehmotného charakteru (objekty, umelecké diela, udalosti, názvy a pod.), ktoré majú historickú či umeleckú hodnotu alebo úzko súvisia s históriou a životom mesta, predstavujú pre Bratislavu osobitnú hodnotu, nie sú kultúrne pamiatky a spĺňajú kritéria pre zaradenie do zoznamu pamätihodností.

Infoslužba
Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií

Mesto spravuje a udržuje miestne komunikácie I. a II. triedy. Mestské časti spravujú a udržujú miestne komunikácie III. a IV. triedy. Povoľujú ich uzávierky. Schvaľuje ich dočasné uzatvárania a obmedzenia.

E-podanie
Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia

Usporiadateľ je povinný oznámiť zámer usporiadať verejné kultúrne podujatie mestu a/alebo príslušnej mestskej časti, na území ktorej sa má podujatie konať.

E-podanie
Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí

Organizátor verejných telovýchovných, športových a turistických podujatíje povinný ohlásiť takéto podujatie v zmlsle zákona č. 84/1990 Zb. o zhromaždovacom práve v znení neskorších predpisov

E-podanie
Oznamovanie o zvolaní zhromaždenia občanov

Občania majú právo pokojne sa zhromažďovať. Výkon tohto práva slúži občanom na využívanie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Zhromaždenia, ktoré podliehajú oznamovacej povinnosti, je zvolávateľ povinný písomne oznámiť na príslušnej mestskej časti aspoň 5 dní vopred, najskôr však 6 mesiacov predo dňom jeho konania.

E-podanie
Povoľovanie ohňostrojových prác

Ohňostrojné práce nemožno vykonať bez súhlasu hlavného mesta . Preto ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce s pyrotechnickými výrobkami triedy III, alebo ten, pre koho sa tieto práce majú vykonať, musí požiadať o súhlas s ich vykonaním aj hlavné mesto Bratislavu.

E-podanie
Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie

Hlavné mesto a mestské časti sú správcom miestnych komunikácií na svojom území. Na základe žiadosti môžu povoliť uzávierku miestnej komunikácie vo svojej správe.

E-podanie
Vyhlasovanie v obecnom rozhlase alebo televízii

Hlavné mesto a mestské časti prevádzkujú televízie alebo obecné rozhlasy. Poskytujú službu vyhlasovanie v týchto médiách. Žiadateľ môže požiadať o vyhlásenie správy a v zmysle príslušného VZN, cenníka alebo iného dokumentu bude žiadosť spracovaná.