Dostupné služby oblasť: Občiansky život - Symboly obce a heraldika

Infoslužba
Informovanie o pamiatkovom fonde na území obce

Výnimočné veci hmotného i nehmotného charakteru (objekty, umelecké diela, udalosti, názvy a pod.), ktoré majú historickú či umeleckú hodnotu alebo úzko súvisia s históriou a životom mesta, predstavujú pre Bratislavu osobitnú hodnotu, nie sú kultúrne pamiatky a spĺňajú kritéria pre zaradenie do zoznamu pamätihodností.

E-podanie
Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom

Mestské archívy umožňujú prístup k archívnym dokumentom vyhotovovaním odpisov, výpisov, kópií, potvrdení, štúdiom.

E-podanie
Súhlas použivania symbolov obce alebo MČ

Súhlas na použitie erbu Bratislava pre právnické a fyzické osoby dáva magistrát, na základe rozhodnutia primátora. Súhlas na použitie erbu mestskej časti pre právnické a fyzické osoby dáva príslušný miestny úrad, na základe rozhodnutia starostu mestskej časti.

Oblasti služieb