Dostupné služby oblasť: Občiansky život - Úmrtie

E-podanie
Prenájom hrobového miesta

Hlavné mesto a mestské časti v rámci správy majetku môžu prenajímať hrobové miesta v zmysle príslušného všeobecného záväzného nariadenia.

Oblasti služieb