Dostupné služby oblasť: Občiansky život

Infoslužba
Informovanie o pamiatkovom fonde na území obce

Výnimočné veci hmotného i nehmotného charakteru (objekty, umelecké diela, udalosti, názvy a pod.), ktoré majú historickú či umeleckú hodnotu alebo úzko súvisia s históriou a životom mesta, predstavujú pre Bratislavu osobitnú hodnotu, nie sú kultúrne pamiatky a spĺňajú kritéria pre zaradenie do zoznamu pamätihodností.

E-podanie
Ohlásenie dlhodobo odstaveného motorového vozidla

Nahlásiť "opustené"vozidlo alebo vrak, ak je pred Vašim domom alebo v blízkosti dlhodobo odstavené vozidlo bez ŠPZ, prípadne vozidlo s ŠPZ, ale s neplatnou EK a STK jeho držiteľ si pravdepodobne neplní povinnosti ustanovené § 67 ods. 1zákona  č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

E-podanie
Organizovanie občianskeho svadobného obradu

Mestská časť, ktorá vykonáva pôsobnosť matričného úradu, organizuje civilné svadobné obrady (poskytuje miestnosť, zabezpečuje prítomnosť starostu, alebo povereného poslanca miestneho zastupiteľstva). Tiež zabezpečuje sprievodný program (recitáciu) a vykonanie obradu mimo úradnej sieni.

Oblasti služieb
E-podanie
Oznamovanie strát a nálezov

V prípade straty alebo nálezu veci, je možnosť ich elektronicky nahlásiť na tejto web-stránke. Nájdenú vec ste v zmysle zákona povinný odovzdať vlastníkovi, alebo príslušnému orgánu.

Príloha - oznam

Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom

Mestské archívy umožňujú prístup k archívnym dokumentom vyhotovovaním odpisov, výpisov, kópií, potvrdení, štúdiom.

E-podanie
Prenájom hrobového miesta

Hlavné mesto a mestské časti v rámci správy majetku môžu prenajímať hrobové miesta v zmysle príslušného všeobecného záväzného nariadenia.

Oblasti služieb
E-podanie
Súhlas použivania symbolov obce alebo MČ

Súhlas na použitie erbu Bratislava pre právnické a fyzické osoby dáva magistrát, na základe rozhodnutia primátora. Súhlas na použitie erbu mestskej časti pre právnické a fyzické osoby dáva príslušný miestny úrad, na základe rozhodnutia starostu mestskej časti.

Oblasti služieb
E-podanie
Vydávanie rybárskeho lístku

Mestské časti na požiadanie vydajú rybársky lístok, oprávňujúca držiteľa na lov rýb.

Oblasti služieb
E-podanie
Vydávanie voličského preukazu

Mestská časť vydáva voličské preukazy pre občanov, ktorý sa chcú zúčastniť volieb/referenda mimo adresy ich trvalého bydliska