Dostupné služby oblasť: Mesto a jeho rozvoj - Finančná podpora / dotácia od obce

E-podanie
Poskytovanie nenávratných dotácií

Bratislavská samospráva má záujem o rozširovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských, športových, sociálnych, dobrovoľníckych, publikačných, vzdelávacích a tvorivých voľnočasových aktivít obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na deti a mládež aj tým, že tieto aktivity finančne podporuje prostredníctvom grantových programov. Grantové programy sú určené na podporu projektov organizátorom týchto podujatí - občianskym združeniam, nadáciám, neinvestičným fondom, spolkom a občanom – živnostníkom a iným právnickým osobám, ktoré pôsobia a vykonávajú svoju činnosť na území hlavného mesta alebo poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta.

Infoslužba
Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií

Informovanie občanov o poskytnutých, prípadne neposkytnutých dotácií z rozpočtu mesta a mestskej časti. Schvaľovací proces prebieha v zmysle platného VZN