Dostupné služby oblasť: Doprava a parkovanie - Verejná doprava

Infoslužba
Informovanie o mestskej autobusovej doprave

V súčasnom období prevádzkuje systém MHD v Bratislave spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, a.s. na linkách autobusov, električiek a trolejbusov. Základný prepravný systém na radiálach mesta tvorí električka, ktorá spája okrajové časti s centrom, prípadne diametrálne spája dve radiály prejazdom cez centrum.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o mestskej polícii

Mestská polícia zabezpečuje úlohy určené osobitnými predpismi - ochraňuje verejný poriadok, čistotu mesta a chráni majetok mesta a obyvateľov mesta pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta a v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi vybavuje ich porušenie.

E-podanie
Licencovanie mestskej autobusovej dopravy

Slúži na podanie žiadosti o udelenie alebo zmenu dopravnej licencie v mestskej autobusovej doprave.

Oblasti služieb
E-podanie
Ohlasovanie o ukončení prác na rozkopávke miestnych komunikácií

Osoba, ktorej bolo vydané povolenie na realizáciu rozkopávky miestnej komunikácie po jej zrealizovaní a skončení ohlási správcovi miestnej komunikácie ukončenie prác na rozkopávke miestnej komunikácie.

E-podanie
Povoľovanie zriadenia a posunu autobusových zastávok

Slúži na podanie žiadosti o zriadenie novej zastávky, alebo trvalú zmenu polohy existujúcej zastávky, alebo zrušenie existujúcej zastávky mestskej dopravy.

Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Cestný správny orgán, ktorým je mesto alebo mestská časť na základe žiadosti povoľuje zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie I. a II. triedy na susedné nehnuteľnosti na území hlavného mesta SR Bratislavy a pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu I. a II. triedy na území hlavného mesta SR Bratislavy.

Oblasti služieb
E-podanie
Vydávanie rozhodnutí o uzávierke miestnej komunikácie

Služba slúži na riadenie procesu kedy hlavne mesto alebo mestská časť na základe žiadosti môže vydať rozhodnutie o uzávierke miestnej komunikácie, ktoré oprávňuje žiadateľa uzavrieť miestnu komunikáciu alebo jej časť v súlade s podmienkami stanovenými v rozhodnutí.

Oblasti služieb
E-podanie
Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie

Hlavné mesto a mestské časti sú správcom miestnych komunikácií na svojom území. Na základe žiadosti môžu povoliť uzávierku miestnej komunikácie vo svojej správe.