Dostupné služby oblasť: Doprava a parkovanie - Vjazd vozidlom do pešej zóny

Infoslužba
Informovanie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Mestská Časť Bratislava - Staré mesto ako správca dane je povinný informovať o výške dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Infoslužba
Informovanie o mestskej polícii

Mestská polícia zabezpečuje úlohy určené osobitnými predpismi - ochraňuje verejný poriadok, čistotu mesta a chráni majetok mesta a obyvateľov mesta pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta a v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi vybavuje ich porušenie.

E-podanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Služba slúži na riadenie procesu oznamovania vzniku, zániku alebo zmeny daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.

E-podanie
Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto môže fyzickým a právnickým osobám povoliť jednorazový, alebo opakovaný vjazd do historickej časti mesta, alebo pešej zóny v zdôvodnených prípadoch.