Dostupné služby oblasť: Doprava a parkovanie - Parkujem vozidlo v obci

Infoslužba
Informovanie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Mestská Časť Bratislava - Staré mesto ako správca dane je povinný informovať o výške dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Infoslužba
Informovanie o mestskej polícii

Mestská polícia zabezpečuje úlohy určené osobitnými predpismi - ochraňuje verejný poriadok, čistotu mesta a chráni majetok mesta a obyvateľov mesta pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta a v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi vybavuje ich porušenie.

E-podanie
Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Za verejné priestranstvo na účely tejto dane sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Sadzbu dane určí obec za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý meter štvorcový osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

E-podanie
Vydávanie parkovacej karty

Parkovacia karta je vydaná na zákalde povolenia k žiadosti: Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok

Oblasti služieb
E-podanie
Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie

Hlavné mesto a mestské časti sú správcom miestnych komunikácií na svojom území. Na základe žiadosti môžu povoliť uzávierku miestnej komunikácie vo svojej správe.

E-podanie
Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok

Na žiadosť žiadateľa môže hlavné mesto alebo mestská časť, povoliť vyhradenie parkovacieho miesta na miestnej komunikácií.

Oblasti služieb
E-podanie
Vyhradzovanie rezidenčného parkovania pre obyvateľov mesta

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto a Bratislava – Karlova Ves na základe žiadosti vydáva rezidenčnú parkovaciu kartu / nálepku, ktorá povoľuje parkovanie na území mestskej časti pre osobu s trvalým pobytom / sídlom firmy na území MČ.

Oblasti služieb