Dostupné služby oblasť: Dane, financie - Chcem si vysporiadať daňovú povinnosť

Infoslužba
Informovanie o dani z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľností sa vyrubuje za: pozemky, stavby, byty a nebytové priestory v bytovom dome

Infoslužba
Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru

Infoslužba
Informovanie o dani za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu.

Infoslužba
Informovanie o dani za psa

Predmetom dane za psa je pes chovaný právnickou alebo fyzickou osobou. Daň sa vzťahuje na psa staršieho ako 6 mesiacov, pričom základom dane je počet psov.

Infoslužba
Informovanie o dani za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.

Infoslužba
Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Za verejné priestranstvo na účely tejto dane sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.

Infoslužba
Informovanie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Mestská Časť Bratislava - Staré mesto ako správca dane je povinný informovať o výške dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Infoslužba
Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektro odpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb, biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady

E-podanie
Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatník je povinný ohlásiť Hlavnému mestu povinnosť platiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

E-podanie
Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Platiteľom poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia je právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia (prevádzkovateľ malého zdroja).

E-podanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností

Novelou zákona o miestnych daniach a poplatkoch bola od 1.1.2013 zrušená oznamovacia povinnosť pre oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností.

E-podanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje

Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

E-podanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za predajné automaty

Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za predajné automaty správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

E-podanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa

Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za psa do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

E-podanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie

Stránka 1 z 3