Dostupné služby oblasť: Dane, financie - Chcem si vysporiadať daňovú povinnosť

E-podanie
Vrátenie pomernej časti dane

Správca miestnych daní vráti v relevantných prípadoch pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

E-podanie
Zriaďovanie vecného bremena na majetok obce

Hlavné mesto Bratislava a jednotlivé Mestské časti mesta Bratislavy ako vlastníci nehnuteľného majetku môžu dostať žiadosť na zriadenie vecného bremena na ich majetok.

E-podanie
Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt

Služba slúži na riadenie procesu podania žiadosti o poskytnutie úľavy zo sankcie, alebo žiadosť o odpustenie sankcie za podmienky, že daňovník už uhradil samotnú daň (istinu). Na žiadosť daňového subjektu v prípade splnených zákonných podmienok správca dane môže odpustiť alebo znížiť vyrubenú sankciu daňovníkovi.

Stránka 3 z 3