Dostupné služby oblasť: Dane, financie - Chcem si vysporiadať daňovú povinnosť

E-podanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva

Služba slúži na riadenie procesu pre ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva.

E-podanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Služba slúži na riadenie procesu oznamovania vzniku, zániku alebo zmeny daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.

E-podanie
Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Služba umožňuje zaplatiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

E-podanie
Platenie miestnych daní

Služba slúži na riadenie procesu platenia miestnych daní.

E-podanie
Platenie ostatných poplatkov

Táto služba umožňuje zaplatiť všetky ostatné poplatky, ktorých zaplatenie vyžaduje hlavné mesto alebo mestská časť alebo jeho OvZP.

E-podanie
Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov

Táto služba umožňuje zaplatiť pokuty, úroky a sankčné úroky uložené obcou

E-podanie
Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

E-podanie
Podávanie mesačných prehľadov k dani za ubytovanie

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný každý mesiac zasielať prehľad k s počtami ubytovaných osôb a ubytovaných nocí. Na základe podaného prehľadu je daňovník povinný uhradiť výšku dane. Daňový výmer správca dane nevyrubuje.

E-podanie
Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku

Správca dane môže na žiadosť daňového dlžníka, ktorým je fyzická osoba, povoliť úľavu alebo odpustiť daňový nedoplatok ak by jeho vymáhaním bola vážne ohrozená výživa daňového dlžníka alebo osôb odkázaných na jeho výživu.

E-podanie
Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci

Žiadateľ – daňovník má možnosť požiadať o potvrdenie výšky pohľadávok voči obci.

E-podanie
Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok

Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane, ktorým je hlavné mesto alebo mestská časť, povoliť odklad platenia dane, ktorej správu vykonáva, alebo platenie tejto dane v splátkach, ak by bolo neodkladné zaplatenie dane spojené s vážnou ujmou daňového subjektu.

E-podanie
Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Za verejné priestranstvo na účely tejto dane sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Sadzbu dane určí obec za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý meter štvorcový osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

E-podanie
Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber

Hlavné mesto SR Bratislava zabezpečuje zber využiteľných zložiek odpadu napr. sklo, papier, lepenka, kovový šrot, plasty a odpadu s obsahom škodlivín ako akumulátory, batérie, ortuťové žiarivky, drobnú chémiu, elektronické zariadenia.

E-podanie
Registrovanie psa

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov, ktorú vedie mestská časť.

Stránka 2 z 3