Dostupné služby oblasť: Bývanie, majetok, sídlo - Staviam rodinný dom

Infoslužba
Informovanie o odpadovom hospodárstve

Hlavné mesto Bratislava na svojom území umožňuje držiteľovi biologicky rozložiteľného odpadu zriadiť komunitné kompostovisko, ktoré bude slúžiť pre vlastnú potrebu komunity v určitej lokalite. Žiadateľmi môžu byť napríklad skupiny vlastníkov rodinných domov, obyvatelia bytových domov, vlastníci záhrad v záhradkárskych oblastiach, školské či predškolské zariadenia a iní.

E-podanie
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Hlavné mesto a Mestské časti posudzujú od ohlasovateľov podané ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác na stavbách v zmysle stavebného poriadku.

E-podanie
Oznamovanie o konaní dražby

Služba slúži iba pre dražobníka (Právnická osoba) ktorý na úradnej tabuli obce požaduje zverejniť oznam o konaní dražby nehnuteľnosti na území obce.

E-podanie
Oznamovanie zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť mestu akúkoľvek zmenu používaných palív a surovín, ktorá vytvára znečistenie ovzdušia.

Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie odberu podzemných vôd (studňa) a zriadenie drobnej vodnej stavby

Mesto povoľuje odber podzemných vôd a zriadenie drobnej stavby - studne.

E-podanie
Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Za verejné priestranstvo na účely tejto dane sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Sadzbu dane určí obec za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý meter štvorcový osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

E-podanie
Pripomienkovanie územného plánu

Územný plán mesta sa pripomienkuje vo fáze obstarávania a prípravy územného plánu. Aj po schválení územného plánu je možné podávať návrhy a podnety na zmenu a doplnenie územného plánu.

E-podanie
Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla Obec určuje stavbám súpisné a orientačné čísla, označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.
Oblasti služieb
E-podanie
Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie

Hlavné mesto a mestské časti sú správcom miestnych komunikácií na svojom území. Na základe žiadosti môžu povoliť uzávierku miestnej komunikácie vo svojej správe.

E-podanie
Zisťovanie základnej ceny pozemku podľa cenovej mapy

Zisťovania základnej ceny pozemku podľa cenovej mapy má poskytnúť žiadateľovi prístup k údajom o evidovaných cenách pozemkov a nehnuteľností v požadovanej lokalite.

Oblasti služieb