Dostupné služby oblasť: Bývanie, majetok, sídlo - Ako získať nehnuteľnosť

E-podanie
Oznamovanie o konaní dražby

Služba slúži iba pre dražobníka (Právnická osoba) ktorý na úradnej tabuli obce požaduje zverejniť oznam o konaní dražby nehnuteľnosti na území obce.

E-podanie
Predaj nebytových priestorov obce

Hlavné mesto SR Bratislava a 17 mestských častí sú vlastníkmi alebo správcami nehnuteľného majetku – nebytových priestorov. Riadia proces predaja nehnuteľného majetku – nebytových priestorov v majetku Bratislavy alebo majetku a správe mestskej časti, ktoré môže hlavné mesto alebo mestská časť ako vlastník a správca predávať.

Oblasti služieb
E-podanie
Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce

Mesto Bratislava vlastnia alebo majú v správe nehnuteľný majetok. S týmto majetkom majú právom nakladať podľa osobitných právnych predpisov.

Oblasti služieb
E-podanie
Prenájom bytových priestorov obce

Občan , ktorý spĺňa podmienky na získanie obecného nájomnébo bytu do prenájmu, môže požiadať o zaradenia do zoznamu žiadateľov.

Oblasti služieb
E-podanie
Prenájom nebytových priestorov obce Mesto Bratislava a mestské časti v rámci kompetencií správy svojho nehnuteľného majetku alebo nehnuteľného majetku zvereného do správy tento majetok môžu prenájímať.
Oblasti služieb
E-podanie
Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce

Mesto Bratislava a mestské časti v rámci kompetencií správy svojho majetku alebo majetku zvereného do správy tento majetok môžu prenájímať

Oblasti služieb
E-podanie
Prideľovanie bytu osobitného určenia alebo bytu v dome osobitného určenia

Hlavné mesto a mestské časti vo svojom majetku majú fond bytov s osobitným určeným. Tieto byty poskytujú skupine obyvateľov podľa pravidiel definovaných v špecializovanom právnom predpise.

E-podanie
Zriaďovanie vecného bremena na majetok obce

Hlavné mesto Bratislava a jednotlivé Mestské časti mesta Bratislavy ako vlastníci nehnuteľného majetku môžu dostať žiadosť na zriadenie vecného bremena na ich majetok.

E-podanie
Predaj bytových priestorov obce

Predaj bytových priestorov obce.

Oblasti služieb