Výstavba nehnuteľnosti od získania pozemku cez projekt, všetky povolenia, výstavbu až po kolaudáciu je zložitý proces, v ktorom hlavné mesto SR Bratislava dáva stavebníkovi svoje stanovisko len v rámci územného konania a v rámci konania o dodatočnom povolení stavby. Celý postup je popísaný na ústrednom portáli verejnej správy a prebieha v štyroch základných etapách: 1. investičný zámer – 2. územné konanie – 3. stavebné konanie – 4. výstavba a kolaudácia.

1. Investičný zámer sa spracúva v zmysle regulácií záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie v architektonickej štúdii, prípadne priamo v dokumentácii pre územné rozhodnutie. Ak je potrebné pred vyhotovením dokumentácie pre územné rozhodnutie svoj zámer konzultovať s mestom Bratislava, po vyplnení elektronického formulára je možné získať stanovisko hlavného mesta SR Bratislava k investičnému zámeru. Hlavné mesto SR Bratislava SR umožňuje investorom overiť si z vlastného podnetu ešte pred samotným územným konaním vhodnosť navrhovaného investičného zámeru v území spracovaného v stupni architektonickej štúdie.

Čo má obsahovať žiadosť o stanovisko hlavného mesta SR Bratislava k investičnému zámeru?

2. Územné konanie. Výsledkom územného konania je územné rozhodnutie, ktoré vydáva stavebný úrad príslušnej mestskej časti. K nemu musí žiadateľ okrem ďalších dokumentov a stanovísk predložiť záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislava k investičnej činnosti v rámci územného konania alebo konania o dodatočnom povolení stavby prebiehajúceho na stavebnom úrade príslušnej mestskej časti. Záväzné stanoviská vydáva hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava prostredníctvom oddelenia usmerňovania investičnej činnosti magistrátu v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Stavebník ich predkladá na stavebné úrady príslušných mestských častí ako odborné podklady spolu s ostatnými stanoviskami dotknutých orgánov a organizácií v rámci územného konania a konania o dodatočnom povolení stavby.

Čo má obsahovať žiadosť o záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislava k investičnej činnosti?

Ak je žiadosť úplná, posúdia ju viaceré oddelenia mesta - predovšetkým oddelenie usmerňovania investičnej činnosti, oddelenie územného plánovania, oddelenie dopravného inžinierstva, hlavná architektka Bratislavy, v prípade investičného zámeru v pamiatkovej zóne aj Mestský ústav ochrany pamiatok, prípadne iné útvary Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Komplikované investičné zámery posúdi aj odborná komisia pre rozvoj mesta Metropolitného inštitútu Bratislavy. Posudzovanie žiadosti a predloženej dokumentácie je proces, počas ktorého môžu byť požadované ďalšie doplňujúce podklady. Ak nie je dokumentácia kompletná alebo sú vo formulári uvedené nesprávne údaje, podanie sa uzatvorí, o čom bude žiadateľ bude informovaný. Žiadateľ bude mať možnosť po dopracovaní a doplnení podať žiadosť opätovne.

3. Stavebné konanie, 4. Výstavba a kolaudácia

Získanie stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia je v kompetencii stavebného úradu príslušnej mestskej časti. Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti hlavného mesta SR Bratislava zvyčajne svoje stanoviská v týchto konaniach nevydáva (ak nejde o dodatočné povolenie stavby).

Doplňujúce informácie

Záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislava k investičnej činnosti, ako aj stanovisko k investičnému zámeru Vám vydáme v papierovej podobe a podpisuje ho primátor Bratislavy ako príslušný výkonný orgán a štatutárny orgán Bratislavy.

Veľkosť projektovej dokumentácie môže byť maximálne spolu 50 MB. Všetky dodané výkresy musia obsahovať grafickú mierku, majú byť vo formáte .pdf (ako vektorový súbor, nie rastrový) s rozlíšením 300 dpi alebo vo formáte .dxf, prípadne .dwg. Keďže nie všetky projekty je možné posúdiť v elektronickej forme, hlavné mesto SR Bratislava si vyhradzuje právo vyžiadať si tlačenú verziu projektovej dokumentácie.

Táto služba nie je poskytovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Služba slúži ako rýchlejšia alternatíva oproti bežnému podaniu poštou alebo cez podateľňu.


Dátum zverejnenia: 30.10.2019

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2020

Dátum platnosti: 30.10.2019 - nezadany

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti v rámci územného konania a konania o dodatočnom povolení stavby v zmysle ustanovení stavebného zákona Žiadosť o vydanie stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investičnému zámeru

Legislatíva

  • Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, 2007 v znení zmien a doplnkov, vyhlásený všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2007 v znení neskorších predpisov
  • územné plány zón platné na území Bratislavy
  • § 43a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
  • § 45 stavebného zákona
  • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
  • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Zákonná lehota

nie je zákonom stanovená. Vzhľadom na výnimočný charakter vydávaných stanovísk v prostredí dvojúrovňovej samosprávy a významu Bratislavy HMBA nemá stanovenú lehotu. Vybavenie záväzných stanovísk závisí od kvality, komplexnosti posudzovaných dokumentácií a náročnosti z hľadiska daného územia a predloženého investičného zámeru.

Poplatky

Bez poplatkov

Kontakt

Kancelária prvého kontaktu

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

oddelenie usmerňovania investičnej činnosti

Primaciálne nám. 1

P. O. Box 192

814 99  Bratislava

Konzultačné hodiny k podaným žiadostiam

+421 259 356 660
pondelok od 15:00 h do 17:00 h
streda od 13:00 h do 15:00 h

Pri získavaní informácií je potrebné uviesť podacie číslo, resp. žiadateľa, číslo parciel a katastrálne územie, ktorého sa týka predmetná žiadosť.

Životné situácie