Stavebník je povinný uskutočňovanie stavených úprav a udržiavacích prác vopred ohlásiť stavebnému úradu. Stavebník môže uskutočňovať ohlásené stavené úpravy a udržiavacie práce len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

Ohlásenie úradu postačí pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.

Ohlásenie rovnako postačí pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v pamiatkovej zóne.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy a udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy a udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.


Dátum zverejnenia: 11.03.2019

Dátum poslednej zmeny: 16.04.2019

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Legislatíva

  • Zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon
  • vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
  • vyhláška č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
  • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Poplatky

Služba je spoplatnená v zmysle zákona o správnom poplatku.

Odbor

Územný rozvoj