Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len Bratislava) je zriaďovateľom pohrebísk vo svojom katastrálnom území. Mesto je povinné zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej obci. Mesto môže prevádzkovať pohrebisko samo alebo prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebiska.
Právo užívať hrobové miesto vzniká až uzavretím nájomnej zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom hrobového miesta. Podmienky prenájmu hrobových miest upravuje príslušné všeobecne záväzné nariadenie mesta Bratislava.
O prenájom hrobového miesta môže žiadať existujúci nájomca (už evidovaný). V prípade, že sa nepreukáže príbuzenská väzba medzi zomrelým a žiadateľom o prenájom k existujúcemu hrobovému miestu, prikladá sa k žiadosti čestné vyhlásenie o vzťahu k zomrelému.
Pri zakladaní nájmu k novému hrobovému miestu žiada prevažne najbližší pozostalý (fyzická osoba).
Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má v zmysle §21 ods. 4 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
Žiadosť bude elektronicky odoslaná do eDesk schránky ÚPVS (www.slovensko.sk) zriaďovateľa (mesto), tak aj do schránky prevádzkovateľa (ak má schránku aktívnu na doručovanie).


Dátum zverejnenia: 11.03.2019

Dátum poslednej zmeny: 16.04.2019

Prenájom hrobového miesta

Legislatíva

  • Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
  • Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
  • Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník
  • VZN č. 17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Poplatky

Služba nie je spoplatnená.

Odbor

Správa majetku

Životné situácie