Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať.

Mestská časť je oprávnená zriadiť vecné bremeno na nehnuteľný majetok, ktorý je v jej výlučnom vlastníctve. V súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy vecné bremeno na majetok, ktorý je mestskej časti zverený hlavným mestom SR Bratislavou do správy, zriaďuje vlastník, t.j. hlavné mesto SR Bratislava.

Vecné bremeno na nehnuteľný majetok mestskej časti môže vzniknúť:

  • na základe písomnej zmluvy
  • zo zákona
  • vydržaním
  • rozhodnutím príslušného orgánu
  • schválenou dohodou dedičov.

Mestská časť môže písomnou zmluvou zriadiť na nehnuteľnom majetku vecné bremeno len v nevyhnutnom rozsahu a za odplatu.

Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu najmenej v takej výške za akú sa v tom čase a na tom  mieste obvykle zriaďuje vecné bremeno na dohodnutý účel na rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti. V prípade, že výšku odplaty nie je možné určiť týmto spôsobom, stanoví sa jej výška znaleckým posudkom.

Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve mestskej časti schvaľuje miestne zastupiteľstvo.

Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku zverenom do správy mestskej časti zo strany hlavného mesta SR Bratislavy schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.

Vecné bremeno môže byť zriadené:

  • v prospech vlastníka určitej nehnuteľnosti (vecné bremeno „in rem“, ktoré prechádza s prevodom alebo prechodom nehnuteľnosti na jej nového vlastníka)
  • v prospech konkrétnej fyzickej osoby alebo právnickej osoby (vecné bremeno „in personam“)

 


Dátum zverejnenia: 18.10.2018

Dátum poslednej zmeny: 30.11.2018

Zriaďovanie vecného bremena na majetok obce

Legislatíva

 

Poplatky

Bez poplatkov.

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 138

E-mail: podatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk