Mesto alebo mestská časť môže zriadiť vecné bremeno v prospech fyzickej osoby (FO), podnikajúcej fyzickej osoby (FOP) alebo právnickej osobe (PO), a to odplatne alebo bezodplatne.
Pri zriaďovaní vecného bremena sa postupuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta / mestskej časti o nakladaní s majetkom.
Zriadenie vecného bremena schvaľuje Mestské / Miestne zastupiteľstvo.
Vecné bremená sú právne vzťahy, na základe ktorých vlastníkovi nehnuteľnosti vzniká povinnosť niečo strpieť, konať alebo niečoho sa zdržať v prospech niekoho iného.

 

Práva zodpovedajúce vecným bremenám môžu:

 • byť spojené s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti (pôsobia in rem)
 • alebo patriť určitej osobe (pôsobia in personam).

 

Vecné bremena vznikajú z týchto právnych dôvodov:

 • na základe písomnej zmluvy
 • na základe závetu
 • zo zákona (napr. § 23 ods. 5 zákona č.182/1993)
 • vydržaním (§ 134; § 151 o ods. 1 - Občiansky Zákonník)
 • rozhodnutím príslušného orgánu (napr. súdu podľa § 151 o ods. 3 Občianskeho zákonníka)

dohodou viacerých dedičov o vysporiadaní dedičstva.


Dátum zverejnenia: 18.10.2018

Dátum poslednej zmeny: 18.10.2018

Zriaďovanie vecného bremena na majetok obce

Legislatíva

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 • Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike
 • Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

Poplatky

Bez poplatkov.