Poskytovanie sociálnej služby v ostatných zariadeniach sociálnej služby ako sú útulok, nocľaháren, útulok pre matky s deťmi.

V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa zákona 448/2008 § 2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

V zariadení núdzového bývania sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa zákona 448/2008 § 2 ods. 2 písm. g).

Občan podáva žiadosť na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby v zariadeniach

- útulok,

- nocľaháren,

- útulok pre matky s deťmi.


Dátum zverejnenia: 18.10.2018

Dátum poslednej zmeny: 18.10.2018

Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Legislatíva

  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
  • Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
  • Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
  • Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Poplatky

Bez poplatku.