Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, tento druh služby neposkytuje. Zoznam poskytovateľov tejto sociálnej služby sa nachádza na internetovej stránke Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky pod názvom centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb.

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.

Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je v krízovej sociálnej situácii, alebo v inej obtiažnej životnej situácii, ktorú nemôže riešiť vlastnými silami a zabezpečuje sa najmä poskytnutím sociálneho poradenstva.

 


Dátum zverejnenia: 18.10.2018

Dátum poslednej zmeny: 03.12.2018

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci

Legislatíva

  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
  • Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
  • Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
  • Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Zákonná lehota

Zákonná lehota nie je stanovená.

Poplatky

Bez poplatkov.