Služba zisťovania základnej ceny pozemku podľa cenovej mapy má poskytnúť žiadateľovi prístup k údajom o evidovaných cenách pozemkov a nehnuteľností v požadovanej lokalite.

Zisťovanie informácií z cenovej mapy sa využíva v nasledovných prípadoch:

-              ocenenie nehnuteľností

-              určovanie trhovej hodnoty nehnuteľnosti ako daňový základ pre účely dane z nehnuteľnosti

-              informovanie o lokálnych trendoch

-              hodnotenie nehnuteľnosti pri súdnych sporoch a vymáhaní pohľadávok

-              vyhodnocovanie nehnuteľností pri dedičských konaniach

-              stanovovanie poistného pri nehnuteľnostiach

-              posudzovanie vývoja cien pri realizovaní projektov a projektového financovania

Obci nevyplýva zisťovanie základnej ceny pozemku podľa cenovej mapy z právnych predpisov.


Dátum zverejnenia: 18.10.2018

Dátum poslednej zmeny: 24.10.2018

Zisťovanie základnej ceny pozemku podľa cenovej mapy

Legislatíva

Obci nevyplýva zisťovanie základnej ceny pozemku podľa cenovej mapy z právnych predpisov.

Poplatky

Bez poplatkov.

Odbor

Oddelenie verejného obstarávania

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk

Životné situácie