Držiteľ vozidla je povinný:  

a) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny a  

b) umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny.

Ak držiteľ vozidla uvedené povinnosti nesplní v mestskej časť, miestny úrad oddelenie životného prostredia je povinný jeho vozidlo odstrániť a následne umiestniť na určené parkovisko. Uvedený postup je v súlade so
zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak vozidlo poškodzuje životné prostredie (napr. z vozidla vyteká neznáma kvapalina), miestny úrad  bezodkladne zabezpečí odstránenie vozidla a následne umiestni takéto vozidlo na určené parkovisko.

Ak vozidlo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad územia mestskej časti, miestny úrad písomne vyzve držiteľa takéhoto vozidla aby do 60 dní vykonal nápravu a vozidlo z verejného priestranstva odstránil sám. Ak po uplynutí 60 dní od výzvy držiteľ vozidla nevykoná nápravu, miestny úrad  odstráni a následne umiestni takéto vozidlo na určené parkovisko.

Náklady s tým spojené je podľa zákona o odpadoch povinný uhradiť držiteľ tohto vozidla. 

Mestská časť je oprávnená odstraňovať vozidlá z miestnej komunikácie III. a IV. triedy alebo verejného priestranstva v správe mestskej časti alebo z iného miesta, ale len so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, z ktorej sa vozidlo odstraňuje. 

Odovzdať staré vozidlo je jeho držiteľ/vlastník povinný odovzdať buď do zariadenia na zber starých vozidiel alebo priamo do autorizovaného zariadenia na spracovanie starých vozidiel napr.:
•    P+K, s.r.o., Vajnorská 89, Bratislava, +421 2 444 600 89,
•    CSOKO spol. s r.o., Pšeničná 8B, Bratislava, +421 903/208 523, 
•    AUTO – AZ, spol. s r.o., Bratislavská cesta č. 20, Zohor, +421 903 405 154,
•    WIP AUTOVRAKOVISKO s.r.o., Galvaniho č.12, Bratislava, +421 904 801 639,
•    PROMAUTO s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, . +421 903 445 428.


Dátum zverejnenia: 18.10.2018

Dátum poslednej zmeny: 18.10.2018

Ohlásenie dlhodobo odstaveného motorového vozidla

Odbor

Životné prostredie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk