Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, tento druh služby neposkytuje. Zoznam poskytovateľov tejto sociálnej služby sa nachádza na internetovej stránke Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky pod názvom centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb,

Obec môže zabezpečovať požičiavanie pomôcok. Je to sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.  Pomôcka sa môže požičiavať dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu, z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky. Nepriaznivý zdravotný stav sa preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu. Obyvateľ s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje odkázanosť na pomôcku posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu. Požičiavanie pomôcok sa realizuje na základe žiadosti a preukázania splnenia podmienok 


Dátum zverejnenia: 18.10.2018

Dátum poslednej zmeny: 10.12.2018

Požičiavanie zdravotných pomôcok

Legislatíva

  • Zákon č.448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách
  • Zákon č.71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
  • VZN obce o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované MČ.

Poplatky

Áno. Poplatky za poskytovanie odľahčovacej služby hradí občan podľa znenia VZN alebo cenníka konkrétneho poskytovateľa sociálnej služby.

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie sociálnych služieb

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 415, 416

E-mail: podatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk

 

Životné situácie