Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, tento druh služby neposkytuje. Zoznam poskytovateľov tejto sociálnej služby sa nachádza na internetovej stránke Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky pod názvom centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb,

Denný stacionár pre seniorov je ambulantná forma sociálnej služby určený pre seniorov. Poskytuje sa v ňom sociálna služba pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby ak ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a sú odkázané na sociálnu službu v dennom stacionári len na určitý čas počas dňa v zmysle Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba len určitý čas počas dňa, iba v pracovných. Prevádzkový čas si definuje každý poskytovateľ sociálnej služby, spravidla  od 06:30 hod.  do 17:00 hod. 

Cieľom denného stacionára je zabezpečovanie odborných  služieb, ktoré zodpovedajú  potrebám seniorov so zohľadnením ich potrieb, prirodzených  vzťahov, ktoré slúžia k zvyšovaniu kvality života seniorov  a predchádzajú možnosti vzniku sociálnej izolácie seniorov z dôvodu ich veku a odkázanosti.
V zmysle zákona denný stacionár poskytuje: 

 • pomoc pri odkázanosti  na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálnu rehabilitáciu,
 • stravovanie.

 

Denný stacionár zabezpečuje

 • pracovnú (činnostnú terapiu),
 • záujmovú  činnosť,
 • kultúrnu činnosť,
 • podmienky na udržiavanie fyzickej  a psychickej aktivity, kontakt so spoločenským prostredím.

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.

Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je v krízovej sociálnej situácii, alebo v inej obtiažnej životnej situácii, ktorú nemôže riešiť vlastnými silami a zabezpečuje sa najmä poskytnutím sociálneho poradenstva.

 


Dátum zverejnenia: 18.10.2018

Dátum poslednej zmeny: 10.12.2018

Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári

Legislatíva

 • Zákon č.448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách
 • Zákon č.71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
 • VZN obce o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované MČ.

Poplatky

Áno. Poplatky za poskytované sociálne služby v dennom stacionári hradí občan podľa znenia VZN alebo cenníka konkrétneho poskytovateľa sociálnej služby.

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie sociálnych služieb

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 415, 416

E-mail: podatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk

Životné situácie