Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP v úplnom znení, počas obdobia, v ktorom nemôže opatrovanie vykonávať. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.
Odľahčovacia služba môže byť fyzickej osobe poskytovaná formou terénnej sociálnej služby, ambulantnej sociálnej služby alebo pobytovej sociálnej služby v rozsahu najmenej 12 hod. denne.

Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pre účely poskytnutia odľahčovacej služby, je posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pre výpočet úhrady za odľahčovaciu službu sa použijú sadzby úhrad stanovené pre príslušný druh poskytovanej sociálnej služby.

Pri poskytovaní odľahčovacej služby sa postupuje nasledovne:

1. žiadateľ, ktorého miestom trvalého pobytu je v mestská čast kde si podáva písomnú žiadosť o poskytnutie sociálnej služby na oddelenie sociálnych vecí Mestského úradu, ku ktorej doloží posudok vydaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny;

2. žiadateľ na základe súhlasu mesta o odkázanosti na sociálnu službu podá písomnú žiadosť na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby mestu alebo poskytovateľovi sociálnej služby.


Dátum zverejnenia: 18.10.2018

Dátum poslednej zmeny: 18.10.2018

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania odľahčovacej služby

Legislatíva

  • Zákon č.448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách
  • Zákon č.71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
  • VZN obce o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované MČ.

Poplatky

Áno. Poplatky za poskytovanie odľahčovacej služby hradí občan podľa znenia VZN MČ.

Odbor

Sociálne veci

Kontakt

Mestská čast Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 246 111

Fax: +421 252 920 003

E-mail: podatelna@staremesto.sk

Webwww.staremesto.sk

Životné situácie