Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava tento druh služby priamo neposkytuje. V zmysle všeobecného záväzného nariadenia o poskytovaní a úhradách za sociálne služby č. 8/2016 čl. 7 bod 6 Mestská časť zabezpečí odľahčovaciu službu u poskytovateľa sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy.

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP v úplnom znení, počas obdobia, v ktorom nemôže opatrovanie vykonávať. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.
Odľahčovacia služba môže byť fyzickej osobe poskytovaná formou terénnej sociálnej služby, ambulantnej sociálnej služby alebo pobytovej sociálnej služby v rozsahu najmenej 12 hod. denne.

Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pre účely poskytnutia odľahčovacej služby, je posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pre výpočet úhrady za odľahčovaciu službu sa použijú sadzby úhrad stanovené pre príslušný druh poskytovanej sociálnej služby.

Pri poskytovaní odľahčovacej služby sa postupuje nasledovne:

1. žiadateľ, ktorého miestom trvalého pobytu je v mestská čast kde si podáva písomnú žiadosť o poskytnutie sociálnej služby na oddelenie sociálnych vecí Mestského úradu, ku ktorej doloží posudok vydaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny;

2. žiadateľ na základe súhlasu mesta o odkázanosti na sociálnu službu podá písomnú žiadosť na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby mestu alebo poskytovateľovi sociálnej služby.

 


Dátum zverejnenia: 18.10.2018

Dátum poslednej zmeny: 03.12.2018

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania odľahčovacej služby

Poplatky

Áno. Poplatky za poskytovanie odľahčovacej služby hradí občan podľa znenia VZN MČ.

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie sociálnych služieb

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 415, 416

E-mail: podatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk

Životné situácie

Súvisiace linky