Občania majú právo pokojne sa zhromažďovať. Výkon tohto práva slúži občanom na využívanie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Zhromaždenia, ktoré podliehajú oznamovacej povinnosti, je zvolávateľ povinný písomne oznámiť na príslušnej mestskej časti aspoň 5 dní vopred, najskôr však 6 mesiacov predo dňom jeho konania.

Zvolávateľ je povinný zhromaždenie písomne oznámiť mestskej časti tak, aby mestská časť oznámenie dostala aspoň 5 dní (kalendárnych) vopred. V odôvodnených prípadoch môže byť oznámenie prijaté aj v kratšej lehote.

Spôsob podania oznámenia

  • Elektronicky – vyplnením a odoslaním elektronického formulára.
  • Osobne v pracovný deň v dobe medzi ôsmou a pätnástou hodinou. Mestská časť vytvorí podmienky, aby sa oznámenia mohli riadne prijímať.  
     

Platné oznámenie

Oznámenie je platné, ak obsahuje všetky povinné údaje a odborný referent ho pri osobnom podaní písomne potvrdí dátumom a časom, kedy bola oznamovacia povinnosť splnená. V prípade neúplných/ nesprávnych údajov odborný referent pri osobnom podaní upozorní zvolávateľa na nedostatky s tým, že ak oznámenie nedoplní/neupraví, nepôjde o platné oznámenie. Zvolávateľ je oprávnený na mieste oznámenie potrebným spôsobom upraviť alebo doplniť. 

 

Ak bolo oznámenie predložené elektronicky odborný referent zvolávateľa na vady bezodkladne písomne upozorní a uvedie lehotu na odstránenie vád. Povinnosť zvolávateľa je splnená, ak vady oznámenia boli odstránené v uvedenej lehote.

 

Zvolávanie účastníkov

Zvolávateľ je oprávnený pozývať účastníkov na zhromaždenie a usporiadať zhromaždenie v prípade, ak sa do 3 (kalendárnych) dní od platného oznámenia nevyvesí mestská časť na svojej úradnej tabuli rozhodnutie o zákaze zhromaždenia.

 

Zakázané zhromaždenie

Zhromaždenie môže byť zakázané do 3 (kalendárnych) dní od okamihu, keď mestská časť dostala platné oznámenie. Rozhodnutie o zákaze zhromaždenia mestská časť vyvesí na svojej úradnej tabuli, zverejní na svojej internetovej stránke a bezodkladne zašle zvolávateľovi.

 

Zrušenie zhromaždenia

Zvolávateľ je povinný bezodkladne oznámiť zrušenie oznámeného zhromaždenia. Zrušiť zhromaždenie môže pomocou formulára „Zrušenie oznámeného verejného zhromaždenia občanov“.


Dátum zverejnenia: 18.10.2018

Dátum poslednej zmeny: 24.10.2018

Zrušenie oznámeného verejného zhromaždenia občanov Oznamovanie o zvolaní zhromaždenia občanov

Legislatíva

zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov

Poplatky

Bez poplatkov.

Odbor

ODDELENIE SERVIS PRE OBČANA

Kontakt

Mestská čast Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 246 111

Fax: +421 252 920 003

E-mail: podatelna@staremesto.sk

Webwww.staremesto.sk

Životné situácie