Trvalý pobyt

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. Trvalý pobyt je povinný nahlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí.

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, a deň začiatku pobytu v zahraničí je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu na území SR, pričom uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí.


Za členov rodiny (manžel, manželka a deti do 18 rokov) môže trvalý pobyt nahlásiť  jeden z členov  rodiny. Ak je občan mladší ako 18 rokov, nahlasuje trvalý pobyt za neho zákonný zástupca alebo opatrovník. To isté platí aj v prípade občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ju má obmedzenú. Za občana mladšieho ako 18 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť, sú povinní hlásiť trvalý pobyt vedúci príslušných zariadení (ak si povinnosť nesplnil zákonný zástupca, alebo opatrovník). Za občana, ktorému prihlásenie neumožňuje zdravotný stav, môže túto povinnosť vybaviť  splnomocnený zástupca.

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia na území SR je miesto trvalého pobytu jeho matky.

Čo potrebujete

 • Platný občiansky preukaz.
 • Ak nemá občan občiansky preukaz – tak náhradný doklad od polície. Platný cestovný doklad SR – ak prichádza z cudziny. Ak nemá cestovný pas –  tak osvedčenie o štátnom občianstve + rodný list.
 • Ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá zákonný zástupca jeho rodný list - originál.
 • Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti - originál.
 • Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme. Toto potvrdenie sa nevyžaduje v prípade, že:
 1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 2. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, alebo spoluvlastníka
 3. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
 • Ak občan žije celoročne v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytujú bývanie, je nutný súhlas takéhoto zariadenia na prihlásenie občana na trvalý pobyt

 

Prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa dočasne zdržiava – a trvá viac ako 90 dní. Je to tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území SR trvať viac ako 90 dní.

Občan má právo ohlásiť ohlasovni začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu. Po ukončení prechodného pobytu má právo nahlásiť prechodný pobyt opäť. Ak ukončí občan prechodný pobyt skôr,


Čo potrebujete

 • Platný občiansky preukaz.
 • Občan, ktorý trvalo žije v zahraničí, predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad SR.
 • Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti - originál.
 • Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme. Toto potvrdenie sa nevyžaduje v prípade, že:
 1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 2. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka,
 3. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

 

V zmysle zákona 177/18 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a  doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) prichádza k úprave zákona 253/98 Z.z. o hlásení  pobytu na trvalý a prechodný pobyt a to tak, že občan už nebude predkladať ohlasovni doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy v listinnej podobe. Ohlasovni poskytne údaje – číslo listu vlastníctva, súpisné číslo stavby a číslo bytu.

Ak z technických dôvodov nebude možné získať výpisy z informačných systémov verejnej správy ohlasovňa je oprávnená požiadať občana o predloženie výpisu v listinnej podobe – originál.

 


Dátum zverejnenia: 27.06.2018

Dátum poslednej zmeny: 14.09.2018

Elektronický formulár na ohlasovanie pobytu

Legislatíva

Zákon  253/98 Z.z. o hlásení pobytu občanov  SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov

 

Poplatky

Poplatok 5,00 €

Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti v ohlasovni miestneho úradu, prevodom z účtu alebo poštovým  poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 339

E-mail: ohlasovnapobytu@banm.sk

Webwww.banm.sk