MČ povoľuje odber podzemných vôd a zariadenie drobnej stavby – studne ako orgán v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy.

Povolenie orgánu štátnej vodnej správy (ďalej „OŠVS“) na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby je súčasne stavebným povolením a povolenie nahrádza kolaudačné rozhodnutie ak je to v povolení uvedené ( v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku z dôvodu že ide o jednoduchú stavbu.

MČ v rámci prenesených kompetencií výkonu štátnej správy v oblasti štátnej vodnej správy vydáva povolenia na uskutočnenie vodnej stavby – studne pre fyzickú osobu.

V prípade zámeru vybudovať na svojom pozemku studňu využívanú za účelom získania pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne je stavebník povinný písomne požiadať o povolenie zriadiť takúto vodnú stavbu.

Na základe vykonaného vodoprávneho konania, MČ vydá rozhodnutie o povolení vodnej stavby. Súčasťou tohto rozhodnutia môže byť aj povolenie na osobitné užívanie vôd.


Dátum zverejnenia: 27.06.2018

Dátum poslednej zmeny: 18.10.2018

Povoľovanie odberu podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby (studňa)

Legislatíva

  • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  • Zákon SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
  • Stavebný zákon (Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku- Stavebný zákon)
  • Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych  poplatkoch  v znení neskorších predpisov

Poplatky

Áno. Správny poplatok

Odbor

Životné prostredie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava