Žiadosť o povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie sa predkladá správcovi dane a je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 16,50 eura (pri papierom podaní žiadosti, pri elektronickom podaní 8 eur).

Služba slúži na riadenie procesu podania žiadosti o poskytnutie úľavy zo sankcie, alebo žiadosť o odpustenie sankcie za podmienky, že daňovník už uhradil samotnú daň (istinu). Na žiadosť daňového subjektu v prípade splnených zákonných podmienok správca dane môže odpustiť alebo znížiť vyrubenú sankciu daňovníkovi. Služba bude pokrývať celý proces od zadania žiadosti na strane klienta a jej prijatie na strane Hlavného mesta a Mestských častí, cez spracovanie žiadosti v registratúre.

Zákonné podmienky stanovuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) v § 157 – Úľava zo sankcie alebo odpustenie sankcie.
Správca dane na žiadosť daňového subjektu:
 a)    odpustí sankciu, ak daňový subjekt preukáže, že by jej zaplatením bola vážne ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb odkázaných na jeho výživu,
 b)    môže povoliť úľavu zo sankcie alebo odpustiť sankciu, ak daňový subjekt, ktorým je

  1. právnická osoba, preukáže, že by jej zaplatenie viedlo k ukončeniu jeho činnosti a výnos z jeho likvidácie by bol pravdepodobne nižší než vyrubená sankcia,
  2. fyzická osoba – podnikateľ preukáže, že by jej zaplatenie viedlo k ukončeniu jeho činnosti,

c)    môže povoliť úľavu zo sankcie alebo odpustiť sankciu, ktorá mu bola uložená alebo vyrubená z dôvodu, že daňový subjekt nesprávne vykázal daňovú povinnosť, alebo nesplnil povinnosť v lehote ustanovenej podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov1) z dôvodu nesprávneho uplatňovania právneho predpisu.

Žiadosť o povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie sa predkladá správcovi dane. Správca dane je povinný túto žiadosť postúpiť príslušnému orgánu, ak nie je príslušný o nej rozhodnúť. Odpustiť sankciu alebo povoliť úľavu zo sankcie možno podľa § 157 daňového poriadku len v súlade s osobitným predpisom (Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)). O povolení úľavy zo sankcie alebo o odpustení sankcie sa vydáva rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať odvolanie. O nevyhovení žiadosti daňového subjektu o povolenie úľavy zo sankcie alebo o odpustenie sankcie sa zašle daňovému subjektu písomné oznámenie; v takomto prípade sa rozhodnutie nevydáva.


Dátum zverejnenia: 27.06.2018

Dátum poslednej zmeny: 11.03.2019

Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt

Legislatíva

  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)
  • Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

Poplatky

Správny poplatok vo výške 8€ pri elektronickom podaní žiadosti.

Odbor

Finančné oddelenie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk